การใช้งานระบบ

      ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ หลังจากท่านเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะพบกับหน้าจอดังต่อไปนี้

       หน้าจอของระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ประกอบไปด้วย
       เมนู จะมีปุ่ม หน้าแรก เป็นปุ่มที่จะนำท่านกลับมายังหน้าแรกของระบบ ซึ่งในหน้านี้จะแสดงรายการของหนังสือราชการใหม่ โดยจะเรียงตามลำดับการส่งจากฉบับล่าสุดมา นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยเมนูย่อย ดังต่อไปนี้

 • ทะเบียนหนังสือเข้า
  เป็นเมนูที่จะนำไปสู่หน้าของรายการหนังสือใหม่ โดยท่านจะสามารถเลือกดูทะเบียนหนังสือเข้าได้ตามวัน เดือน ปี ของหนังสือที่ส่งเข้ามา
   
 • ลงรับหนังสือระบบอื่น
  หนังสือราชการที่ทำการส่งจากระบบ หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น ส่งมาเป็นกระดาษแบบเดิม หรือส่งมาจากหน่วยงานภายนอก ท่านจะต้องนำมาลงรับให้เข้าอยู่ในระบบของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได้โดยการคลิกที่เมนูนี้นะครับ
   
 • ส่งหนังสือราชการ
  เป็นเมนูที่จะช่วยให้ท่านส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ทุกหน่วยงาน โดยท่านจะต้องทำการขอเลขที่หนังสือส่งจากสารบรรณโรงเรียน เพื่อนำมากรอกในระบบเท่านั้น ระบบจะไม่ทำการออกเลขที่หนังสือส่งให้ เพื่อรักษาระบบของทางราชการให้เป็นไปได้อย่างถูกต้อง
   
 • พิมพ์รายงาน
  หลังจากที่ท่านทำการลงรับหนังสือแล้ว ท่านจะต้องทำการพิมพ์รายงานการรับหนังสือของแต่ละวันออกมา โดยท่านสามารถเลือกพิมพ์ย้อนหลังได้ จากนั้นให้รวมเล่มแล้วเย็บเป็นรายเดือนหรือตามสะดวก