dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 43395 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ผลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น (20 กุมภาพันธ์ 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี 2556 (21 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การรับสมัครสมาชิก พ.ส.น. อายุเกิน 35 ปี ไม่เกิน 55 ปี (7 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114.04114.083/220
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การอบรมประชุมสัมมนาโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.249/356
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านข่าพิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.150/373
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ตอบรับเข้าร่วมการอบรมประชุมสัมมนาโครงการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
ประเภท

โพธิ์ไทรวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.035/422
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการยุววิจัย รณรงค์และสื่อสารเพื่อลดการบริโภคบุหรี่ของเยาวชน
ประเภท

คำป่าหลายสรรพวิทย์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.249/๓๕๔
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านข่าพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.203/1
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ม.ต้น ม.ปลาย
ประเภท

สหราษฏร์รังสฤษดิ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.110/609
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การอบรมประชุมสัมมนาโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
ประเภท

นาแกพิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.035/ศธ ๐๔๒๕๒.๐๕๖/๔๑๙
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภท

คำป่าหลายสรรพวิทย์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.016/337
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง รายงานการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (UTQ online) ประจำเดือน พ.ย. 57
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นางัวราษฎรร์รังสรรค์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.035/ศธ ๐๔๒๕๒.๐๕๖/๔๑๘
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

คำป่าหลายสรรพวิทย์
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.098/270
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การส่งแบบตอบรับการอบรมประชุมสัมมนาโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
ประเภท

โชคชัยวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.259/300
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แบบรายงานผลการการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล
ประเภท

กุตาไก้วิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.263/-
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แบบตอบรับการอบรมประชุมสัมมนาโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
ประเภท

หนองโพธิ์พิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.017/267
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
ประเภท

นาเดื่อพิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.003/880
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ชี้แจงการไม่เข้าร่วมการประชุม
ประเภท

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.296/444
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง โครงการอบรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทย ประจำปี 2558
ประเภท

อุเทนพัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.198/428
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประชุมผู้บริหารโรงเรียน
ประเภท

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.002/567
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นวมินทราชูทิศอีสาน
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
งานการเงินแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.202/361
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ประชุมโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยในสถานศึกษา
ประเภท

สนธิราษฎร์วิทยา
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.198/๔๐๒
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง โครงการอบรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทย
ประเภท

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 427 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com