dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 40442 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ผลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น (20 กุมภาพันธ์ 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี 2556 (21 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การรับสมัครสมาชิก พ.ส.น. อายุเกิน 35 ปี ไม่เกิน 55 ปี (7 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114.04061.001/226
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ประเภท

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.001/225
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.001/224
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.199/248
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง แบบตอบรับแสดงวิสัยทัศน์
ประเภท

คำบกวิทยาคาร
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.034/346
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานผลการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-training UTQ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โคกสว่างประชาสรรค์
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04252.020/281
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานยาเสพติด
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กุดฉิมวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04252.020/280
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กุดฉิมวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.197/433
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง แบบรายงานการสมัคร/ผลการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

พะทายพิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04252.020/280
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กุดฉิมวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.202/331
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง การขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓(๔)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

สนธิราษฎร์วิทยา
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.003/794
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขออนุญาตนักเรียนไปต่างประเทศ(ส่งเอกสารเพิ่มเติม)
ประเภท

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.099/183
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(NISPA)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ธรรมกรวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.099/182
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ธรรมกรวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.099/181
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าโรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ธรรมกรวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.110/531
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง ส่งใบสมัครฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาแกพิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.017/245
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เรื่อง วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗
ประเภท

นาเดื่อพิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.099/183
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายชื่อครูที่จะเกษียณปี พ.ศ.2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ธรรมกรวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.296/390
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

อุเทนพัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.001/-
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง แบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค โรงเรียนมุกดาหาร
ประเภท

มุกดาหาร
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.252/351
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2557
ประเภท

หนองสูงสามัคคีวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 418 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com