dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 39411 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ผลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น (20 กุมภาพันธ์ 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี 2556 (21 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การรับสมัครสมาชิก พ.ส.น. อายุเกิน 35 ปี ไม่เกิน 55 ปี (7 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114.04061.246/281
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557

เรื่อง ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

อุดมพัฒนศึกษา
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.001/221
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557

เรื่อง ส่งแบบรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม
ประเภท

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.216/268
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

วังยางวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.154/๓๐๔
ลงวันที่ 1 มกราคม 2557

เรื่อง การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ผาเทิบวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.259/340
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557

เรื่อง ส่งแบบรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟของสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กุตาไก้วิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.259/338
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557

เรื่อง ส่งแบบรายงานการสมัคร/ผลการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
ประเภท

กุตาไก้วิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.290/425
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

อุ้มเหมาประชาสรรค์
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.192/259
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๒(๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)
ประเภท

โพนแพงพิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.128/พิเศษ
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง ชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเภท

คำชะอีวิทยาคาร
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.259/336
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการค่าเช่าบ้าน
ประเภท

กุตาไก้วิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.226/475
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการเงิน การพัสดุสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภท

คำสร้อยพิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.083/187
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.252/340
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาด้วยระบบประจำเดือนตุลาคม 2557
ประเภท

หนองสูงสามัคคีวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.201/279
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557

เรื่อง ส่งแบบรายงานการสมัคร/ผลการเข้าอบรมพัฒนา ฯ ด้วยระบบ e-Training
ประเภท

ลังกาพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.216/266
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557

เรื่อง รายงานการสมัคร/ผลการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

วังยางวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.055/410
ลงวันที่ 1 มกราคม 2557

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม)
ประเภท

ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.098/426
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557

เรื่อง ส่งแบบรายงานการสมัครสอบ/ผลการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

นาทมวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.199/316
ลงวันที่ 1 มกราคม 2557

เรื่อง ตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการเงิน การพัสดุสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภท

มหาชัยวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.098/381
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557

เรื่อง ตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการเงิน การพัสดุสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภท

ธรรมโฆษิตวิทยา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.154/302
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557

เรื่อง ตอบรับเข้าร่วมการอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการเงิน การพัสดุสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภท

ผาเทิบวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 414 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com