dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 42148 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ผลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น (20 กุมภาพันธ์ 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี 2556 (21 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การรับสมัครสมาชิก พ.ส.น. อายุเกิน 35 ปี ไม่เกิน 55 ปี (7 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114.04114.264/179
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ส่งแบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557
ประเภท

กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.019/583
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ส่งแบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาหว้าพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.019/583
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ส่งแบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาหว้าพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.043/409
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ดงเย็นวิทยาคม
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.290/497
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง โครงการอบรมผู้นำเยาวชนกองทัพไทย ประจำปี 2558
ประเภท

อุ้มเหมาประชาสรรค์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.236/377
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

หว้านใหญ่วิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.199/357
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. /ถถต งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

มหาชัยวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.246/313
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ส่งแบบการเสนอจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2559
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

อุดมพัฒนศึกษา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.150/365
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โพธิ์ไทรวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.154/341
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ระดับ ม.ต้น
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ผาเทิบวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.215/378
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ส่งแบบคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

หนองแวงวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.002/562
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขออนุญาตลาป่วย
ประเภท

นวมินทราชูทิศอีสาน
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.150/ศธ ๐๔๒๕๒.๐๖๙ / ๓๖๕
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โพธิ์ไทรวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.129/346
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาถ่อนพัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.154/342
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ผาเทิบวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.098/264
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (เพิ่มเติม 2)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

โชคชัยวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.098/264
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (เพิ่มเติม 1)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

โชคชัยวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.098/264
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โชคชัยวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.098/421
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ รายการค่าเช่าบ้าน
ประเภท

ธรรมโฆษิตวิทยา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.193/357
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ส่งแบบรายงานผล
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

คำชะอีพิทยาคม
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มผู้รับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 424 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com