dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 47987 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114.150/093
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง รายงานผลการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คบ่อง เขียนไม่คล่อง
>ประเภท

โพธิ์ไทรวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04061.198/113
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ GPAS ๕ Step
>ประเภท

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.103/62
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558

เรื่อง ส่งข้อมูลการแก้ไขอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
>ประเภท

แวงใหญ่พิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04060.259/162
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กุตาไก้วิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04252.020/95
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558

เรื่อง ขออยฃนุญาติไปสมัครสอบแข่งเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรการศึกษาาตำแหน่งครูผู้ช่วย
>ประเภท

กุดฉิมวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.154/085
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ Interactive whiteboard (กระดานอัจฉริยะ)
>ประเภท

ผาเทิบวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.002/111
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง การรายงานผลการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นวมินทราชูทิศอีสาน
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04061.198/พิเศษ
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง ส่งรายละเอียดประมาณราคา
>ประเภท

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.198/พิเศษ
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง ส่งรายละเอียดประมาณราคา
>ประเภท

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.129/92
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง ส่งประมาณราคาการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงไฟฟ้า – ประปา
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาถ่อนพัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.249/085
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อครูอบรมGPAS
>ประเภท

บ้านข่าพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.034/111
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงนิหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โคกสว่างประชาสรรค์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
งานการเงินแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.216/071
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ตรงเป้าหมายและถูกทิศทาง
>ประเภท

วังยางวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.259/160
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือสินทรัพย์ที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ
>ประเภท

กุตาไก้วิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
งานการเงินแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.129/91
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาถ่อนพัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
งานการเงินแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.119/116
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ
>ประเภท

ดงหลวงวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
งานการเงินแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.119/115
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558

เรื่อง โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ตรงเป้าหมายและถูกทิศทางด้วยกระบวนการ
>ประเภท

ดงหลวงวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.111/90
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา“ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ตรงเป้าหมายและถูกท
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ร่มเกล้าวิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.270/60
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ
>ประเภท

พลังราษฎร์พิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
งานการเงินแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.203/01
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558

เรื่อง โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์สามัญศึกษา 2558
>ประเภท

สหราษฏร์รังสฤษดิ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มที่รับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 464 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com