dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 9  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 45543 ครั้ง

?AC?EI?E1N?E*IAO??OA X
a>>A??AC?EI? E?O1?E1N?E*IEe??I??eO1 ?Oea??3/4*e1?OeAN?aAeA?AN?

ผลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น (20 กุมภาพันธ์ 2556)
EO?AOA?OA1Oe??IAUea?O1 5 CN1 ?AO3OEe?E1N?E*I(C)?N?1OeIO??ANe? a?AiIO?AO>>N-EO
 

?OAa>>O?E1N?E*IAO??OAa1?A3O?Oe?AO?aAeCaAea>>O?IN?a1AN?O
1.?AO??CO?Oe?*eIaA*eI??I?E1N?E*IEA*Ia?Aia1?
2.aA*I? Save Target as...

?Oe

aA*eI?

?O?

?OA>>?O?N?O

ที่ ศธ.04061.014/๐๔๒๕๒.๐๓๔ /๑๖
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ท่าจำปาวิทยา
จ.นครพนม

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04061.014/๐๔๒๕๒.๐๓๔ /๑๖
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ท่าจำปาวิทยา
จ.นครพนม

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04061.014/๐๔๒๕๒.๐๓๔ /๑๖
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ท่าจำปาวิทยา
จ.นครพนม

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04114.035/27
ลงวันที่ 15 มกราคม 2558

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
>ประเภท

คำป่าหลายสรรพวิทย์
จ.มุกดาหาร

A?AN?aAeC
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาa?ea??AOeA1/4UeAN?

ที่ ศธ.04060.110/46
ลงวันที่ 27 มกราคม 2557

เรื่อง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
>ประเภท

นาแกพิทยาคม
จ.นครพนม

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04114.150/033
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง การสำรวจและรายงานค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โพธิ์ไทรวิทยา
จ.มุกดาหาร

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04114.043/018
ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

เรื่อง การสำรวจและรายงานค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ดงเย็นวิทยาคม
จ.มุกดาหาร

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04060.055/36
ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราห์วิทยากร
>ประเภท

ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
จ.นครพนม

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04060.055/36
ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราห์วิทยากร
>ประเภท

ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
จ.นครพนม

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04060.055/36
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
>ประเภท

ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
จ.นครพนม

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04060.129/20
ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

เรื่อง สำรวจข้อมูลรายการค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
>ประเภท

นาถ่อนพัฒนา
จ.นครพนม

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04114.154/๒๒
ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

เรื่อง การสำรวจและรายงานค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
>ประเภท

ผาเทิบวิทยา
จ.มุกดาหาร

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04060.259/52
ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

เรื่อง แบบรายงานค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
>ประเภท

กุตาไก้วิทยาคม
จ.นครพนม

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04252.020/34
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย
>ประเภท

กุดฉิมวิทยาคม
จ.นครพนม

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04060.104/ว88
ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

เรื่อง เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติการประเมินประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับประเทศ
>ประเภท

นครพนมวิทยาคม
จ.นครพนม

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04060.290/043
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
>ประเภท

อุ้มเหมาประชาสรรค์
จ.นครพนม

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04114.052/016
ลงวันที่ 23 มกราคม 2557

เรื่อง การสำรวจและรายงานค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (ต่อ)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

นาโสกวิทยาคาร
จ.มุกดาหาร

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04114.035/27
ลงวันที่ 15 มกราคม 2558

เรื่อง ส่งแบบรายงานสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
>ประเภท

คำป่าหลายสรรพวิทย์
จ.มุกดาหาร

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04061.017/13
ลงวันที่ 23 มกราคม 2558

เรื่อง รายงานการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
>ประเภท

นาเดื่อพิทยาคม
จ.นครพนม

Ee??eIa>>AN?

ที่ ศธ.04060.055/36
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
>ประเภท

ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
จ.นครพนม

Ee??eIa>>AN?

?OAN?aE??E1eO?Oe 1 ?O??Ne?EA? 443 E1eO

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com