dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 6  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 36795 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ผลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น (20 กุมภาพันธ์ 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี 2556 (21 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การรับสมัครสมาชิก พ.ส.น. อายุเกิน 35 ปี ไม่เกิน 55 ปี (7 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114.04114.270/173
ลงวันที่ 23 กันยายน 2557

เรื่อง โครงการ Internet for all : ๑ ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

พลังราษฎร์พิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.197/385
ลงวันที่ 19 กันยายน 2557

เรื่อง ส่งรายชื่อครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียนร่วมอบรม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

พะทายพิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.200/234
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557

เรื่อง ตอบรับผลงานทางวิชาการ
ประเภท

มัธยมพัชรกิติยาภา
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.264/146
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมการพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรทางการเงินและพัสดุ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.119/319
ลงวันที่ 19 กันยายน 2557

เรื่อง อบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน
ประเภท

ดงหลวงวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.098/215
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

เรื่อง ส่งแบบสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โชคชัยวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
งานการเงินแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.150/๒๘๕
ลงวันที่ 17 กันยายน 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โพธิ์ไทรวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.150/๒๘๕
ลงวันที่ 17 กันยายน 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โพธิ์ไทรวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.150/๒๘๕
ลงวันที่ 17 กันยายน 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โพธิ์ไทรวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.150/๒๘๔
ลงวันที่ 17 กันยายน 2557

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ School mapping (การกำหนดเขตพื้นที่บริการ) และการจัด
ประเภท

โพธิ์ไทรวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04252./ว108
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเรียนเชิญไปร่วมเป็นเกียรติมรการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร
ประเภท

ธาตุพนม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.129/243
ลงวันที่ 21 กันยายน 2557

เรื่อง ส่งใบสมัครประกวดแข่งขันวงสตริงในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๕๗
ประเภท

นาถ่อนพัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.129/141
ลงวันที่ 17 กันยายน 2557

เรื่อง อบรมเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุโรงเรียน
ประเภท

นาถ่อนพัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
งานการเงินแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.001/196
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ School Mapping(การกำหนดเขตพื้นที่บริการ) และการจัดทำแผนการจัด
ประเภท

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.110/476
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

เรื่อง รานงานผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2557
ประเภท

นาแกพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.197/379
ลงวันที่ 20 กันยายน 2557

เรื่อง ส่งหนังสือตอบรับเข้าร่วมอบรม School Mapping
ประเภท

พะทายพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04252./222
ลงวันที่ 20 กันยายน 2557

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ School Mapping (การกำหนดเขตพื้นที่บริการ)และการจัดทำแผนการจัดชั้นเรียน
ประเภท

หนองบ่อวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.264/141
ลงวันที่ 18 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ School Mapping (การกำหนดเขตพื้นที่บริการ) และการจัดทำแ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.034/307
ลงวันที่ 19 กันยายน 2557

เรื่อง ตอบรับการเข้าอบรม
ประเภท

โคกสว่างประชาสรรค์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.216/240
ลงวันที่ 19 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ School Mapping (การกำหนดเขตพื้นที่บริการ)
ประเภท

วังยางวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 407 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com