dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 32486 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ผลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น (20 กุมภาพันธ์ 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี 2556 (21 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การรับสมัครสมาชิก พ.ส.น. อายุเกิน 35 ปี ไม่เกิน 55 ปี (7 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114.04061.197/283
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ประเภท

พะทายพิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.264/109
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.264/108
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ข้อมูลสถิติผู้เข้ารรับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
ประเภท

กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.083/127
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ประเภท

นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.119/241
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

เรื่อง รายงานค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ดงหลวงวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.119/243
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ประเภท

ดงหลวงวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.012/156
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ส่งแบบรายงานการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ดอนเสียวแดงวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.216/212
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง รายงานการสำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

วังยางวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.019/333
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ประเภท

นาหว้าพิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.264/179
ลงวันที่ 1 มกราคม 2557

เรื่อง การสำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

หนองแวงวิทยาคม
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.099/114
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาครู
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ธรรมกรวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.150/211
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์
ประเภท

โพธิ์ไทรวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.017/153
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การสำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาเดื่อพิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.264/178
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ประเภท

หนองแวงวิทยาคม
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.029/401
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการขยายผลการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ประเภท

มุกดาวิทยานุกูล
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.216/211
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งรายชื่อครูเข้าร่วมโครงการขยายผลการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

วังยางวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.043/194
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การสำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ดงเย็นวิทยาคม
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04114.183/155
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท

ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.199/217
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งรายชื่อครูร่วมอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล ด้านบรรณรักษ์และด้านวิชาการโรงเรี
ประเภท

มหาชัยวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.202/220
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ประเภท

สนธิราษฎร์วิทยา
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 387 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com