dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 53627 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04061.001/240
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

เรื่อง ข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558
>ประเภท

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.103/231
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558

เรื่อง ข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558
>ประเภท

แวงใหญ่พิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.017/-
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558

เรื่อง ส่งเอกสารเพิ่มเติมกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล-กลุ่มงานการเงิน
>ประเภท

นาเดื่อพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
งานการเงินแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.055/311
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558

เรื่อง รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ โปรแกรมระบบ SET
>ประเภท

ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.055/311
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558

เรื่อง รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ โปรแกรมระบบ SET
>ประเภท

ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.197/363
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558

เรื่อง การรณรงค์ใช้ผ้าไทยผ้าท้องถิ่น
>ประเภท

พะทายพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.154/-
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558

เรื่อง เอกสารแนบเกี่ยวกับการเบิกการศึกษาบุตร นางอนงค์ภัทร์ โรจน์ธนกุลชัย โรงเรียนผาเทิบวิทยา(การเงิน)
>ประเภท

ผาเทิบวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
งานการเงินแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.154/-
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558

เรื่อง เอกสารแนบเกี่ยวกับการเบิกการศึกษาบุตร นางอนงค์ภัทร์ โรจน์ธนกุลชัย โรงเรียนผาเทิบวิทยา(การเงิน)
>ประเภท

ผาเทิบวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
งานการเงินแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.154/241
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง ส่งข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
>ประเภท

ผาเทิบวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.197/361
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง ข้อมูลข้าราชการซึ่งได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
>ประเภท

พะทายพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.221/257
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เรื่อง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
>ประเภท

ศรีโคตรบูรณ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
งานการเงินแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.119/328
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558

เรื่อง การรณรงค์การใช้ผ้าไทยท้องถิ่น
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ดงหลวงวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.221/257
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เรื่อง รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
>ประเภท

ศรีโคตรบูรณ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
งานการเงินแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.019/451
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เรื่อง ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

นาหว้าพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.197/364
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรและนักกีฬา
>ประเภท

พะทายพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.169/579
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เรื่อง การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ
>ประเภท

ปลาปากวิทยา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.264/130
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558

เรื่อง ข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2558
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.029/381
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

มุกดาวิทยานุกูล
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04252./194
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
>ประเภท

หนองบ่อวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.083/157
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 519 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com