dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 8  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 51940 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04060.110/313
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

นาแกพิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.103/165
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมงานด้าการเงินการคลัง
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

แวงใหญ่พิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.035/172
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมการอบรมการบริการจัดการแหล่งความรู้ KM
>ประเภท

คำป่าหลายสรรพวิทย์
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.035/176
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระบบสนุบสนุนการบริหารจัดการศึกษาด้วยโปรแกรม SMSS
>ประเภท

คำป่าหลายสรรพวิทย์
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.236/198
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการการประชุมสัมมนาการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำปี 2558
>ประเภท

หว้านใหญ่วิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04060.110/314
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2558

เรื่อง ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมสัมมนาการเบิกจ่ายเงินเดือน
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาแกพิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04252./149
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การประชุมสัมมนาการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำปี 2558
>ประเภท

หนองบ่อวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.206/320
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดในการขอใช้เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่๒)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ดอนตาลวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.103/160
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การขอใช้เงินเหลือจ่าย(ส่งเบิกเงินเหลือจ่าย)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

แวงใหญ่พิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04061.204/163
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งแบบใบสมัครอบรมสัมมนาเรื่องการเบิกจ่ายเงินเดือนประจำปี 2558
>ประเภท

สามผงวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.002/257
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดในการขอใช้เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่2)
>ประเภท

นวมินทราชูทิศอีสาน
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04060.099/116
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

เรื่อง รายงานประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2558 โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูล
>ประเภท

ธรรมกรวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04061.203/328
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558

เรื่อง ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพุทธชยันตีเฉลิมราช “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”
>ประเภท

สหราษฏร์รังสฤษดิ์
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04252.020/188
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งแบบตอบรับการประชุมสัมมนาเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำปี 2558
>ประเภท

กุดฉิมวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04061.215/198
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งแบบตอบรับการประชุมสัมมนาการเบิกจ่ายเงินเดือน
>ประเภท

หนองแวงวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.150/178
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งเอกสารประมาณการตามเงินจัดสรรงบเหลือจ่าย
>ประเภท

โพธิ์ไทรวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.183/162
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดในการขอใชัเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 2)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.119/241
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

เรื่อง อบรมพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานด้านการเงินการคลังสำหรับผู้บริหาร
>ประเภท

ดงหลวงวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.119/240
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

เรื่อง อบรมการบริหารจัดการแหล่งความรู้ KM
>ประเภท

ดงหลวงวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.193/179
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ส่งประมาณราคาขอใช้งบเหลือจ่าย
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

คำชะอีพิทยาคม
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มที่รับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 498 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com