dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 18  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 46801 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114.035/81
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558

เรื่อง ส่งแบบรายงานการตรวจสอบโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้าง
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

คำป่าหลายสรรพวิทย์
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04061.019/108
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แบบสำรวจสถานศึกษาที่จะดำเนินงานโครงการจัดการเรียนกาสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาหว้าพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.019/109
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ส่งใบสมัครการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม-คุณธรรม โครงการสัปดาห์มาฆบูชาเพื่อส่งเสริมสัมพั
>ประเภท

นาหว้าพิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04061.001/80
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่ค่านิยมคนไทย 12 ประการ
>ประเภท

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.083/39
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.001/76
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ส่งแบบสำรวจสถานศึกษาที่จะดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.200/086
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่าย แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิม
>ประเภท

มัธยมพัชรกิติยาภา
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04060.126/58
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
>ประเภท

วัดบึงเหล็ก
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.095/056
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

อุดมวิทย์
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.103/40
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่ค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

แวงใหญ่พิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.264/049
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่ค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ
>ประเภท

หนองแวงวิทยาคม
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04060.165/67
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ส่งแบบสำรวจสถานศึกษาที่จะดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านผึ้งวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.016/75
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง รายงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา
>ประเภท

นางัวราษฎรร์รังสรรค์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.202/62
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่ค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ
>ประเภท

สนธิราษฎร์วิทยา
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04060.129/72
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ส่งแบบสำรวจสถานศึกษาที่จะดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
>ประเภท

นาถ่อนพัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.200/085
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ส่งแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
>ประเภท

มัธยมพัชรกิติยาภา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.221/084
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่ค่านิยมคนไทย 12ประการ
>ประเภท

ศรีโคตรบูรณ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.034/091
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลเพื่อการดำเนินงานกิจกรรมจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โคกสว่างประชาสรรค์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.154/062
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
>ประเภท

ผาเทิบวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.150/054
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ส่งเอกสารประมาณการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ทางการศึกษาและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โพธิ์ไทรวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มที่รับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 454 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com