dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 63992 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114.098/039
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ต้องการครูวิชาเอกบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่าง
>ประเภท

โชคชัยวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.001/1
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้แจ้งจำนงเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กท
>ประเภท

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.014/111
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ส่งข้อสอบ ติว O-Net คณิตศาสตร์ ม.3
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ท่าจำปาวิทยา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.111/38
ลงวันที่ 5 มกราคม 2559

เรื่อง อนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ร่มเกล้าวิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.009/20
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

เชียงยืนวิทยา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.263/42
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ประกาศโรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคมคณะกรรมการดำเนินงานการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
>ประเภท

หนองโพธิ์พิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.221/-
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ
>ประเภท

ศรีโคตรบูรณ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.035/051
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐฯ (กลุ่มบุคคล)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

คำป่าหลายสรรพวิทย์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.099/46
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง สมัครโรงเรียนประชารัฐ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ธรรมกรวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.083/027
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ข้อมูลผู้เข้าอบรม e-learning
>ประเภท

นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.221/064
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ส่งแบบตอบ"การประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเขตเศรษบกิจพิเศษ"
>ประเภท

ศรีโคตรบูรณ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.183/-
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้แจ้งจำนงเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กท
>ประเภท

ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.221/-
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ
>ประเภท

ศรีโคตรบูรณ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04252./23
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
>ประเภท

หนองบ่อวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.192/22
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ส่งข้อมูล ผอ. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ
>ประเภท

โพนแพงพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.001/10
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง รายงานยาเสพติด (นายธงชัย คำชนะ)
>ประเภท

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.263/42
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การขออนุญาตนำลูกเสือ-เนตรนารี เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

หนองโพธิ์พิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.205/ว51
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบไฟฟ้า
>ประเภท

เรณูนครวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.200/-
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษบุคลากรภาครัฐ ปี 2559
>ประเภท

มัธยมพัชรกิติยาภา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.183/032
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การอบรมสัมมนากฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
>ประเภท

ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 600 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com