dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 10  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 32372 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ผลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น (20 กุมภาพันธ์ 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี 2556 (21 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การรับสมัครสมาชิก พ.ส.น. อายุเกิน 35 ปี ไม่เกิน 55 ปี (7 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114.04061.017/145
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

เรื่อง รายงานการลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕จ
ประเภท

นาเดื่อพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.193/196
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์ และด้านวิชาการโรง
ประเภท

คำชะอีพิทยาคม
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.270/133
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเภท

พลังราษฎร์พิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.017/149
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเภท

นาเดื่อพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.154/195
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเภท

ผาเทิบวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.199/210
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ตอบรับการเข้าร่วมโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

มหาชัยวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.199/209
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ตอบรับการเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

มหาชัยวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.154/194
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเภท

ผาเทิบวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.012/003
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ส่งกำหนดการฝึก รด
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ดอนเสียวแดงวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.263/139
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การอมรมเชิงปฏิบัติการระบบพิสูจน์ตัวตนและการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(Authentication)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

หนองโพธิ์พิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.263/138
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบกราฟิก ๓ มิติ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

หนองโพธิ์พิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.103/138
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์ และ ด้านวิชากา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

แวงใหญ่พิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.126/182
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเภท

วัดบึงเหล็ก
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.204/.209
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเภท

สามผงวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.055/258
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเภท

ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.270/130
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบพิสูจน์ตัวตนและการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Authentication)
ประเภท

พลังราษฎร์พิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.200/216
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ส่งรายงานลูกเสือ ประจำปี 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

มัธยมพัชรกิติยาภา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.001/90
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรทบทวนวิชาลูกเสือ
ประเภท

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.126/179
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การจัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรทบทวนวิชาลูกเสือ
ประเภท

วัดบึงเหล็ก
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.126/178
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบพิสูจน์ตัวตนและการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ประเภท

วัดบึงเหล็ก
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 383 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com