dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 28555 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ผลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น (20 กุมภาพันธ์ 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
สมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ประจำปี 2556 (21 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
การรับสมัครสมาชิก พ.ส.น. อายุเกิน 35 ปี ไม่เกิน 55 ปี (7 มกราคม 2556)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114.04114.178/41
ลงวันที่ 18 เมษายน 2557

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานคุุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2556 และการรายงานปี 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

เหล่าประชาอุทิศ
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.012/001
ลงวันที่ 18 เมษายน 2557

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ดอนเสียวแดงวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.012/001
ลงวันที่ 18 เมษายน 2557

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ดอนเสียวแดงวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04060.216/116
ลงวันที่ 18 เมษายน 2557

เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายการค่าติดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

วังยางวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.04061.215/120
ลงวันที่ 17 เมษายน 2557

เรื่อง ขออนุญาตจัดซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานสำคัญทางการศึกษา
ประเภท

หนองแวงวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.002/000
ลงวันที่ 4 เมษายน 2557

เรื่อง ส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประเภท

นวมินทราชูทิศอีสาน
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.016/104
ลงวันที่ 14 เมษายน 2557

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประเภท

นางัวราษฎรร์รังสรรค์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.016/105
ลงวันที่ 14 เมษายน 2557

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ประเภท

นางัวราษฎรร์รังสรรค์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.002/138
ลงวันที่ 11 เมษายน 2557

เรื่อง การรายงานการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2556 และรายงานปี 2557
ประเภท

นวมินทราชูทิศอีสาน
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.178/39
ลงวันที่ 10 เมษายน 2557

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการป้องกันเฝ้าระวังและแกไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

เหล่าประชาอุทิศ
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04060.110/196
ลงวันที่ 10 เมษายน 2557

เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาแกพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.252/115
ลงวันที่ 10 เมษายน 2557

เรื่อง การรายงานสถานการณ์ภัยแล้ง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

หนองสูงสามัคคีวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.236/121
ลงวันที่ 9 เมษายน 2557

เรื่อง การสำรวจความต้องการกล้าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเภท

หว้านใหญ่วิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.016/102
ลงวันที่ 3 เมษายน 2557

เรื่อง ส่งแบบรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามนโยบายฯ
ประเภท

นางัวราษฎรร์รังสรรค์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.016/102
ลงวันที่ 3 เมษายน 2557

เรื่อง ส่งแบบรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามนโยบายฯ
ประเภท

นางัวราษฎรร์รังสรรค์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนโยบายและแผนแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.001/61
ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

เรื่อง รายงานการเกิดอุบัติเหตุหมู่ (แก้ไข)
ประเภท

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04061.001/61
ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

เรื่อง รายงานการเกิดอุบัติเหตุหมู่
ประเภท

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.178/39
ลงวันที่ 1 เมษายน 2557

เรื่อง รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

เหล่าประชาอุทิศ
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.095/079
ลงวันที่ 6 เมษายน 2557

เรื่อง การสำรวจความต้องการต้นกล้า ปี 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

อุดมวิทย์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

ที่ ศธ.04114.04114.043/98
ลงวันที่ 4 เมษายน 2557

เรื่อง การสำรวจความต้องการกล้าไม้ ปี พ.ศ.2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ดงเย็นวิทยาคม
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มอำนวยการแก้ไขกลุ่มผู้รับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 348 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com