dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 7  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

ทะเบียนรับ-ส่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 50412 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04114.252/219
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ส่งแบบใบสมัครกิจกรรมประกวดระเบียบแถว เนตรนารี ประจำปี 2558
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

หนองสูงสามัคคีวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04252.020/120
ลงวันที่ 22 มกราคม 2558

เรื่อง skm21010
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กุดฉิมวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.035/137
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ส่งแบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
>ประเภท

คำป่าหลายสรรพวิทย์
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04060.110/222
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
>ประเภท

นาแกพิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04060.129/140
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
>ประเภท

นาถ่อนพัฒนา
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.098/102
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ประสงค์จะพัฒนา เพื่อให้ได้ร
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โชคชัยวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.099/084
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แบบสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
>ประเภท

ธรรมกรวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04061.001/127
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

เรื่อง นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04114.150/131
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขอเบิกเงินค่าจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
>ประเภท

โพธิ์ไทรวิทยา
จ.มุกดาหาร

ส่งต่อไปยัง

ที่ ศธ.04061.202/117
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ส่งใบสมัครเข้าอบรมโครงงานคุณธรรม ปีื 2558
>ประเภท

สนธิราษฎร์วิทยา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มนิเทศฯแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.019/206
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้ประสงค์จะพัฒนาเพื่อให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา (แก้ไข)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาหว้าพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.165/141
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ส่งแบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านผึ้งวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.165/141
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ส่งแบบฟอร์มทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

บ้านผึ้งวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.019/206
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อผู้ประสงค์จะพัฒนาเพื่อให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

นาหว้าพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.193/136
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การประกวดระเบียนแถวลูกเสือ
>ประเภท

คำชะอีพิทยาคม
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.252/210
ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

เรื่อง รายงานการพัฒนาข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมด้วยระบบ e - training ประจำเดือนเมษา
>ประเภท

หนองสูงสามัคคีวิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.019/086
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เรื่อง รายงานการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อ
>ประเภท

เมืองมุกวิทยาคม
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04114.002/163
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณปี พ.ศ. 2558 ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 2
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

นวมินทราชูทิศอีสาน
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04060.221/136
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

ศรีโคตรบูรณ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาแก้ไขกลุ่มที่รับ

ที่ ศธ.04061.017/90
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ส่งใบลากิจผู้อำนวยการโรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม
>ประเภท

นาเดื่อพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว
กลุ่มบริหารงานบุคคลแก้ไขกลุ่มที่รับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 477 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com