dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

หนองบ่อวิทยานุกูล จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 23261 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายชื่อสมาชิกกลุ่มเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 เพื่อทวงเงินฝากสัจจะ (12 มีนาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1475
ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

เรื่อง การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ 4 ภูมิภาค
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว1459
ลงวันที่ 4 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1455
ลงวันที่ 4 เมษายน 2557

เรื่อง ให้ดำเนินคดีกับแกนนำ กปปส.ที่บุกรุกหรือทำเสียหายกับสถานที่ราชการโดยเร็ว
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1454
ลงวันที่ 4 เมษายน 2557

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404060.171/005
ลงวันที่ 4 เมษายน 2557

เรื่อง เรื่อง การจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต และไปทัศนศึกษาดูงาน(สมาคมผู้บริหาร)
ประเภท

ปิยะมหาราชาลัย
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404060.171/ส.บ.ม.นพ.ว๐๐๕/๒๕๕๗
ลงวันที่ 4 เมษายน 2557

เรื่อง เรื่อง การจัดกิจกรรมแสดงมุฑิตาจิต และไปทัศนศึกษาดูงาน(สมาคมผู้บริหาร)
ประเภท

ปิยะมหาราชาลัย
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1442
ลงวันที่ 4 เมษายน 2557

เรื่อง ยืนยันความพร้อมการจัดส่งและออกหนังสือรับรองการใช้หนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1444
ลงวันที่ 4 เมษายน 2557

เรื่อง ผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2556 และการรายงานปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1437
ลงวันที่ 4 เมษายน 2557

เรื่อง แนะแนวการเข้าศึษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1438
ลงวันที่ 4 เมษายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการอบรม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1436
ลงวันที่ 3 เมษายน 2557

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 ฯ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1434
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2557

เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 1429
ลงวันที่ 3 เมษายน 2557

เรื่อง เสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1421
ลงวันที่ 3 เมษายน 2557

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับราววัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1418
ลงวันที่ 3 เมษายน 2557

เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1419
ลงวันที่ 3 เมษายน 2557

เรื่อง กิจกรรมพัฒนาครูตามโครงการความร่วมมือ Thailand-Australia BRIDGE Project
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1420
ลงวันที่ 3 เมษายน 2557

เรื่อง การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี พ.ศ 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1422
ลงวันที่ 2 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบสลจนจบการศึกษาขั
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1410
ลงวันที่ 2 เมษายน 2557

เรื่อง การรรณรงค์ใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1409
ลงวันที่ 2 เมษายน 2557

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การแต่งกายงาม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 218 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com