dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

หนองบ่อวิทยานุกูล จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 39073 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว 5836
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2555
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5835
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง พิธีมอบวูดแบดจ์ 2 ท่อน
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5832
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งปม.ปี พ.ศ.2558 งบกลาง ครั้งที่ 3
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5766
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04061.198/499
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์การดรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แก้ไข)
>ประเภท

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04061.198/499
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์การดรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
>ประเภท

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5815
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ส่งโปสเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04061.203/110
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันเต้นโคฟเวอร์ Cover Dance
>ประเภท

สหราษฏร์รังสฤษดิ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว5780
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอให้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว5777
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5772
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/พิเศษ
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ปี 2559
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/พิเศษ
ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง รายชื่อหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดที่เข้ารับธงวันที่ 25 พย 58 ฉบับแก้ไข
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/5763
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและพิธีมอบธงลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/.
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/5760
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง สำรวจข้อมูลความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5754
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การปั่นสำรวจเส้นทางการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/5715
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและชุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะห
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/5738
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็น
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5751
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 322 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com