dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 8  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

หนองบ่อวิทยานุกูล จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 27719 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการงบลงทุน (26 มิถุนายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) (17 มิถุนายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายชื่อสมาชิกกลุ่มเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 เพื่อทวงเงินฝากสัจจะ (12 มีนาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/3163
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 9057
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 3 ประเทศ 12 จังหวัด/แขวง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ใ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว3200
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การซักซ้อมความเข้าเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว3199
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404060.266/-
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอให้มารับชุดเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้
ประเภท

ศรีบัวบานวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3188
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือให้สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์จัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ค่านิยม ๑๒ ประการ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3187
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมวางศิลาฤกษ์และเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3185
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนกิจกรรมประกาศนโยบายจากงดเหล้า"เข้าพรรษา" เป็นงดเหล้าให้ "ครบพรรษา"
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3185
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนกิจกรรมประกาศนโยบายจากงดเหล้า "เข้าพรรษา" เป็นงดเหล้าให้ "ครบพรรษา"
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ผลอนุมัติเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3184
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ตรวจสอบครูสอนคนพิการ ในสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งตรวจสอบรายละเอียดค่่าตอบแทนจ้างครู - นักการ ในโครงการต่าง ๆ
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3163
ลงวันที่ 1 มกราคม 2557

เรื่อง การอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/2996
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 ครั้งที่ 582
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3173
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3157
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3156
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการสัมมนาบุคลากรทางการลูกเสือ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3147
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความคุ้มครองผู้บริโภค
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3083
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ข้อมูลรายบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว(แก้ไขเพิ่มเติม)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3144
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 238 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com