dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

หนองบ่อวิทยานุกูล จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 37639 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว 4965
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4957
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เ
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/208
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือจราจร ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4949
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานคำรับรอง
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/4901
ลงวันที่ 1 มกราคม 2558

เรื่อง เชิญประชุม
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4948
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการติดตามประเมิน
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4906
ลงวันที่ 30 กันยายน 2558

เรื่อง (แก้ไขเอกสารเพิ่ม)แจ้งการขยายเวลาการยื่นคำขอลงทะเบียนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร ฯ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4934
ลงวันที่ 30 กันยายน 2558

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4931
ลงวันที่ 30 กันยายน 2558

เรื่อง โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2559 (ปีที่ 5)
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4929
ลงวันที่ 30 กันยายน 2558

เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4928
ลงวันที่ 30 กันยายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4927
ลงวันที่ 30 กันยายน 2558

เรื่อง ขอสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4918
ลงวันที่ 30 กันยายน 2558

เรื่อง แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4917
ลงวันที่ 30 กันยายน 2558

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4915
ลงวันที่ 30 กันยายน 2558

เรื่อง ขอแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4916
ลงวันที่ 30 กันยายน 2558

เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติและรับรองสิทธิให้ Undo
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/4912
ลงวันที่ 30 กันยายน 2558

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4906
ลงวันที่ 29 กันยายน 2558

เรื่อง แจ้งการขยายเวลาการยื่นคำขอลงทะเบียนมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร ฯ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4900
ลงวันที่ 29 กันยายน 2558

เรื่อง ป้ายประชาสัมพันธ์
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4899
ลงวันที่ 29 กันยายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 314 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com