dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

หนองบ่อวิทยานุกูล จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 42619 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/645
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งปม.
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04061.198/002
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การลงทะเบียนการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๔๕)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 614
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

เรื่อง เชิญประชุมการจัดงานชุมนุมลูกเสือชายแดน ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 1 ปี 2559
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/603
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

เรื่อง โครงการโรงเรียนประชารัฐ
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/602
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือชายแดน ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 1
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/600
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

เรื่อง เสนอรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/598
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559

เรื่อง ขอความช่วยเหลือนักเรียนบ้านประสบเหตุอัคคีภัย
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/595
ลงวันที่ 29 มกราคม 2559

เรื่อง อนุมัติไปราชการ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04060.221/-
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559

เรื่อง โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์สามัญศึกษา
>ประเภท

ศรีโคตรบูรณ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 582
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559

เรื่อง เชิญประชุมลูกเสืออาสา IST งานชุมนุมลูกเสือชายแดน ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 1 ปี 2559
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 578
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 576
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ 3 โครงการ
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/573
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559

เรื่อง ประกาศผลการประกวดระเบียบแถวยุวกาชาด ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1
ลงวันที่ 28 มกราคม 2559

เรื่อง ขอรับการสนับสนุทุนจัดพิมพ์หนังสือ "ทำเนียบสมาชิก ส.บ.ม.ท.ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2558"
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/559
ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

เรื่อง แจ้งการส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียนจากโปรแกรม Secondary 56
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1
ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

เรื่อง การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 (ครั้งที่ 45)
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 550
ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิต
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04252./1
ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

เรื่อง ส่งรายงานการประชุมสหวิทยาเขตนาแกวังยาง
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

หนองบ่อวิทยานุกูล
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/536
ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 21
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 27 มกราคม 2559

เรื่อง เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มค.59 และขอเอกสารเพิ่มเติม
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 337 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com