dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

หนองบ่อวิทยานุกูล จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 33984 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว 1788
ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รอบทั่วไป และภาค ก
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1787
ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับการอบรมเชิงปฏิบัติการและชิงทุนการศึกษา
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1786
ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

เรื่อง การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำ พ.ศ. 2558"
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1784
ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรม (A.L.T.C.)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1783
ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑:บ)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1776
ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้ารับอบรม
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1767
ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 25
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1765
ลงวันที่ 28 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑:บ)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เดือน เมษายน 2558 และขอเอกสารเพิ่มเติม
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง เบิกเงินค่าการศึกษาบุตร เดือน เมษายน 2558 และขอเอกสารเพิ่มเติม
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1760
ลงวันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ DMC
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114.001/ว071
ลงวันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง แก้ไขแบบตอบรับเข้าร่วมสังเกตการณ์การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
>ประเภท

มุกดาหาร
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1685
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1742
ลงวันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1747
ลงวันที่ 24 เมษายน 2558

เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1717
ลงวันที่ 24 เมษายน 2558

เรื่อง รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงงานคุณธรรม ปี 2558
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1688
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2558
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1694
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมชื่นสวนราชการและการกำหยดรหัสตัวพยัญชนะประจำส่วนราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1689
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1681
ลงวันที่ 21 เมษายน 2558

เรื่อง การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 284 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com