dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

หนองบ่อวิทยานุกูล จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 34199 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว 1998
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรลูกเสือริมฝั่งโขงนครพนม (ชุดใหม่)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1998
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรลูกเสือริมฝั่งโขงนครพนม (ชุดใหม่)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2001
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอั
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2000
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1998
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรลูกเสือริมฝั่งโขงนครพนม (ชุดใหม่)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1996
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แก้ไขชื่อ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1994
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1995
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ลิขสิทธิ์การเผยแพร่โปรแกรม dbookpro
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1991
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐ
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1990
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1988
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการบันเทิงและนันทนาการเพื่อการพัฒนาองค์กร
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1987
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้แทนยุวกาชาดเพื่อไปร่วมกิจกรรมกาชาด และยุวกาชาดในต่างประเทศ ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1967
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ๕,๒๙๐
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1977
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประกาศผลคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1969
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แจ้งเลื่อนประชุม
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1968
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การกำชับ ติดตามและแก้ไขปัญหาการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานสถานศึกษา
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แจ้งตรวจสอบรายละเอียดค่าตอบแทนจ้างครู - นักการ ในโครงการต่าง ๆ เดือน เมษายน 2558 เพิ่มเติม
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1958
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การอบรมพัฒนาครูแนะแนวเรื่องเทคนิคการให้คำปรึกษาและการพัฒนางานแนะแนวในโรงเรียน
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1953
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04060.171/001
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการ 2557(สมาคมรองฯ)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ปิยะมหาราชาลัย
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 287 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com