dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

หนองบ่อวิทยานุกูล จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 32679 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว736
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครั้งที่ (๑ เมษายน ๒๕๕๘)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 853
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑:บ)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 852
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสัมภาษณ์ประเภทโควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 850
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง โครงการจัดงานสัปดาห์ "มาฆบูชา เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนาระหว่างประเ
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/839
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2558
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 844
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การสำรวจโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 841
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/832
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกีรรมจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เดือน กุมภาพันธ์ 2558 และขอเอกสารเพิ่มเติม
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง เบิกเงินค่าการศึกษาบุตร เดือน กุมภาพันธ์ 2558 และขอเอกสารเพิ่มเติม
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งตรวจสอบรายละเอียดค่าตอบแทนจ้างครู-นักการ ในโครงการต่าง ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 830
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม.
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04061.001/72
ลงวันที่ 1 มกราคม 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธียกฉัตรพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศ์ (องค์จำลอง)
>ประเภท

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว738
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง เอกสารการใช้เงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา)ในการเดินทางไปต่างประเทศ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว812
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพรเกียรติฯ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/34
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะวิทยากรการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(S.B.T.C.)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/46
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะวิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถว รุ่นที่ 2/2558 ภาคตะวันออกเ
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/701
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการจัดข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมปีที่ 2
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/701
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การดำเนินการจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/798
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ส่งคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 276 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com