dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 3  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

หนองบ่อวิทยานุกูล จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 30652 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการงบลงทุน (26 มิถุนายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) (17 มิถุนายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายชื่อสมาชิกกลุ่มเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 เพื่อทวงเงินฝากสัจจะ (12 มีนาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/ว5032
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผผลโครงการพัฒนาครู
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว5031
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล หนึ่งแแสนครูดีประจำปี พ.
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404061.098/พิเศษ
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงรับ-ส่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภท

นาทมวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5028
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แจ้งยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5026
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนทร้างพระอุโบสถ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5025
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง แจ้งยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5024
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การขอความร่วมมือเก็บข้อมูลวิจัยโครงการ TIMSS
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4998
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง เอกสารเพิมเติม ศธ 04252/ว 4998
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5019
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ประเทศญี่ปุ่น
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404061.205/ว920
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ประเภท

หนองซนพิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5016
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลงานการประกวดการเขียนเรียงความ การประพันธ์หรือแต่งกลอน (กลอนแปด โคลงสี่สุภาพ และกาพย์
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว5014
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง เชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5007
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4982
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอุปถัมภ์นักเรียนชายมัธยยมปลายของมูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5009
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน"
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5007
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4995
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยม
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404252./016/ว121
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนธาตุพนม
ประเภท

ธาตุพนม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือเลขที่ ศธ 04252/ ว 4976 (เพิ่มเติม)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4976
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปี งบประมาณ 2557 (เพิ่มเติมใหม่)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 259 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com