dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

หนองบ่อวิทยานุกูล จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 29882 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการงบลงทุน (26 มิถุนายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) (17 มิถุนายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายชื่อสมาชิกกลุ่มเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 เพื่อทวงเงินฝากสัจจะ (12 มีนาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4531
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4530
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557

เรื่อง โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการเงินการพัสดุสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4529
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557

เรื่อง การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4528
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557

เรื่อง การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่กา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว4526
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/4523
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557

เรื่อง บริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4515
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557

เรื่อง การกำหนดขั้นตอนการเสนอร่างเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4514
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557

เรื่อง การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4511
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ ๘/๒๕๕๘ ค่าย ๑
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4510
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4509
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการรับสมัครและการคัดเลือกและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้า
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404114.111/ว52
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ประเภท

ร่มเกล้าวิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4502
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4496
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดลุ่มน้ำโขงและหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4496
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดลุ่มน้ำโขงและหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4495
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557

เรื่อง งานถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4494
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557

เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทงปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4489
ลงวันที่ 1 มกราคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4486
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4487
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2557

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 253 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com