dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 3  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

หนองบ่อวิทยานุกูล จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 29469 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการงบลงทุน (26 มิถุนายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) (17 มิถุนายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายชื่อสมาชิกกลุ่มเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 เพื่อทวงเงินฝากสัจจะ (12 มีนาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/4231
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4236
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง เชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404252./537
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติงานเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ธาตุพนม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/57-09-33
ลงวันที่ 25 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เดือน กันยายน 2557
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4199
ลงวันที่ 25 กันยายน 2557

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/57-09-22
ลงวันที่ 25 กันยายน 2557

เรื่อง เบิกเงินค่าการศึกษาบุตร เดือน กันยายน 2557 และขอเอกสารเพิ่มเติม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ค่ารักษาพยาบาล กย.57
ลงวันที่ 25 กันยายน 2557

เรื่อง เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เดือน กันยายน 2557 และขอเอกสารเพิ่มเติม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 11797
ลงวันที่ 24 กันยายน 2557

เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่ในการประกอบพิธีเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครคพนม
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว3245
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การขอเปิดห้องเรียนพิเศษ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4208
ลงวันที่ 24 กันยายน 2557

เรื่อง การสำรวจการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4206
ลงวันที่ 24 กันยายน 2557

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ School Mapping (การกำหนดเขตพื้นที่บริการ) และการจัดทำแผยการจัดชั้นเรีย
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 24 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งตรวจสอบรายละเอียดค่าตอบแทนจ้างครู-นักการ ในโครงการต่าง ๆ ประจำเดือน กันยายน 2557
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4190
ลงวันที่ 24 กันยายน 2557

เรื่อง โครงการพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4179
ลงวันที่ 23 กันยายน 2557

เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4174
ลงวันที่ 23 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวและเลี้ยงรับรองการแข่งขันกีฬานักเรียน 3 ประเทศ 12 จังหวัด/แขวง เพื
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4171
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

เรื่อง การประชุมติดตามมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4160
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4159
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

เรื่อง มาตรการภาครัฐ ประจำปีงบประมาร 2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404252./.016/ว108
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประเมินข้าราชการครูผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อน
ประเภท

ธาตุพนม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4153
ลงวันที่ 22 กันยายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันสวดพระธรรมพร้อมคำแปล
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 249 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com