dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

หนองบ่อวิทยานุกูล จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 23712 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายชื่อสมาชิกกลุ่มเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 เพื่อทวงเงินฝากสัจจะ (12 มีนาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/1542
ลงวันที่ 17 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญถ่ายภาพทำเนียบบุคลากร
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1530
ลงวันที่ 17 เมษายน 2557

เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1528
ลงวันที่ 17 เมษายน 2557

เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1524
ลงวันที่ 17 เมษายน 2557

เรื่อง การขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุคครบ 60 ปี บริบูรณ์ ฯลฯ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1515
ลงวันที่ 11 เมษายน 2557

เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายการค่าต่ดตั้งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - ประปา
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1516
ลงวันที่ 11 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และค่าที่พัก สำหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนัก
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1517
ลงวันที่ 11 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21"
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1513
ลงวันที่ 11 เมษายน 2557

เรื่อง การปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ สพฐ.
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1510
ลงวันที่ 11 เมษายน 2557

เรื่อง การชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชน สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1811
ลงวันที่ 11 เมษายน 2557

เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" life saving
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1506
ลงวันที่ 1 มกราคม 2557

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ.2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1505
ลงวันที่ 10 เมษายน 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย(เพิ่มเติม)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1505
ลงวันที่ 10 เมษายน 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1502
ลงวันที่ 10 เมษายน 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนประสบอุบัติเหตุเสยชีวิตและบาดเจ็บ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1498
ลงวันที่ 10 เมษายน 2557

เรื่อง การรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 7
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1
ลงวันที่ 10 เมษายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ สพม.๒๒ (เพิ่มเติม)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1493
ลงวันที่ 9 เมษายน 2557

เรื่อง การส่งรายงานผู้สำเร้จการศึกษา ปพ.3 ปีการศึกษา 2555
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1490
ลงวันที่ 9 เมษายน 2557

เรื่อง การเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณารับรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1486
ลงวันที่ 9 เมษายน 2557

เรื่อง การขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ฯ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1485
ลงวันที่ 9 เมษายน 2557

เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 219 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com