dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

หนองบ่อวิทยานุกูล จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 30936 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายการงบลงทุน (26 มิถุนายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
โครงการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) (17 มิถุนายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 (22 สิงหาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
ส่งรายชื่อสมาชิกกลุ่มเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูอำเภอนาแก กลุ่มใหญ่ที่ 3 เพื่อทวงเงินฝากสัจจะ (12 มีนาคม 2554)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5439
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

เรื่อง ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5437
ลงวันที่ 1 มกราคม 2557

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนางาน ICT เพื่อการบ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/5435
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

เรื่อง การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับการเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5436
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5378
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (รุ่นที่ 2)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

เรื่อง การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

เรื่อง การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5427
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานฯ
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5426
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

เรื่อง เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปี งปม.2558
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5424
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5416
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557

เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดงานวันปีใหม่ 2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/5397
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.22 ประจำปี 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/5394
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557

เรื่อง ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/5392
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557

เรื่อง การติดตามการจัดทำหน่วยเรียนรู้บูรณาการโรงเรียนในโครงการศึกษาและพํฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/5390
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมครูภาษาอังกฤษ 2558
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/5257
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.22 เกมส์ ประจำป
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5356
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว5370
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5369
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557

เรื่อง ขอความร่วมือสนับสนุนการจององค์เทพพฤหัสบดี องค์จำลอง องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความรู้
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/5344
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557

เรื่อง แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรร งปม.รายจ่าย ปี 2557 ครั้งที่ 96
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 263 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com