dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 8  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

คำเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 41197 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว4112
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4178
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญติดตามชมรายการ "พระคุณที่สาม"
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4168
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๙
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4163
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4161
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง โครงการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่ค่านิยมคนไท
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4160
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง โครงการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่ค่านิยมคนไท
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4147
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อเป็นว
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/4144
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558

เรื่อง การอบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถจากการประเมินความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/4141
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558

เรื่อง รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้ทำการทดสอบทางการศ
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04252./ว92
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558

เรื่อง ส่งรายชื่อบุคลากร
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ธาตุพนม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4112
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4111
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

เรื่อง รายงานการประชุุม
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/4094
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

เรื่อง การอบรมการใช้ระบบบริหารศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา SGS
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4084
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

เรื่อง หลักเกณฑ์และวธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษแ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/4087
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

เรื่อง การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4086
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

เรื่อง การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระบบสนับสนุนการบริหารการจัดการสถานศึกษาด้วยโปรแกรม SMSS
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4071
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุม
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04060.169/ว561
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมติววิชาฟิสิกส์ และ ภาษาอังกฤษ
>ประเภท

ปลาปากวิทยา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4064
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4063
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2558

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ไดรับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 307 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com