dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

คำเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 43317 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว5884
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็น
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว5863
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว5866
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง มาตราการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุค
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/5864
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง มาตราการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุค
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/พิเศษ
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ปี 2555,2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5855
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การสำรวจความต้องการในการนำทรายบริเวณบ้านปากทวย ตำบลเวินพระบาท ไปใช้ประโยชน์
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/5847
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5846
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย รากเหง้าคนไทยควรรู้
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5840
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งการถอดถอนป้ายสื่อประชาสัมพันธ์แบบเดิมของผลิตภัณฑ์ไอศกรีมในโรงเรียน
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/5837
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำมารยาทไทย
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5838
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ผลการคัดเลือกสถาบันการศึกษาดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว5834
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอให้ส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5836
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ประกาศการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2555
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5835
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง พิธีมอบวูดแบดจ์ 2 ท่อน
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5832
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แจ้งการโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งปม.ปี พ.ศ.2558 งบกลาง ครั้งที่ 3
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5766
ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04061.198/499
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์การดรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แก้ไข)
>ประเภท

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04061.198/499
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาศูนย์การดรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
>ประเภท

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 5815
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ส่งโปสเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันอุบัติภัยในสถานศึกษา
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04061.203/110
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันเต้นโคฟเวอร์ Cover Dance
>ประเภท

สหราษฏร์รังสฤษดิ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 323 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com