dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

คำเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 32067 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/3173
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3157
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3156
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการสัมมนาบุคลากรทางการลูกเสือ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3154
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุมเตียมการประเมินโรงเรียนสุขภาพดีเด่น และโรงเรียนรักษามาตรฐาน ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3147
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความคุ้มครองผู้บริโภค
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3083
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ข้อมูลรายบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว(แก้ไขเพิ่มเติม)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3144
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3043
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3138
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3135
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอรายการสินค้าไม่ปลอดภัย
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3137
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3136
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3131
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การสำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3120
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การประชุมเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3106
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3101
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราชและมูลนิธิเปรมฯ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3083
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ข้อมูลรายบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3084
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ข้อมูลสถิติผู้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีเลื่อนวิทยฐานะ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3087
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกาาด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์ และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3077
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิ์สัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 238 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com