dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 10  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

คำเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 37292 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว 830
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพิ่มเติม.
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04061.001/72
ลงวันที่ 1 มกราคม 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธียกฉัตรพระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศ์ (องค์จำลอง)
>ประเภท

ค้อวิทยาคม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว738
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง เอกสารการใช้เงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา)ในการเดินทางไปต่างประเทศ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว812
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพรเกียรติฯ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/803
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทน
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/34
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะวิทยากรการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(S.B.T.C.)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/46
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะวิทยากรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาระเบียบแถว รุ่นที่ 2/2558 ภาคตะวันออกเ
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/701
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการจัดข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมปีที่ 2
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/701
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การดำเนินการจัดสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/798
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ส่งคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/786
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมต้อนรับคณะโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่3
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว784
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ ๒๑
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว779
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/768
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การายงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปี(SAR)ปีการศึกษา 2557
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 765
ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่ค่านิยมคนไทย 12 ประการ
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว764
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามมติ ครม. เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภ
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 752
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การชมภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 749
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์การประดับธงชาติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2552
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว748
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง โรคคอตีบ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 747
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุม
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 275 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com