dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

คำเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 40392 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/5715
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 4 ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2903
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2908
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการจัดประเมินผลการเรียนรู้ 2558
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04060.171/010
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงเวลา - สถานที่ ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ
>ประเภท

ปิยะมหาราชาลัย
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2901
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติวันภาษาไทยที่รัก ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2899
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 21
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2898
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียน (PISA)
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2909
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง การรับสมัครโรงเรียนนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2911
ลงวันที่ 1 มกราคม 2558

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) แก้ไขแนบท้ายคำสั่
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2916
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2911
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2915
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง การจัดประชุมสัมมนาวิชาการและมุทิตาจิตผู้บริหารฯ ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2914
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอความอนุเกคราะให้นักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04061.198/211
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนทุนจัดพิมพ์หนังสือ “เกษียณรำลึก ส.บ.ม.ท. ๒๕๕๘”(แก้ไข)
>ประเภท

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04061.198/216
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประวัติสมาชิกที่ครบเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘(แก้ไข)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2896
ลงวันที่ 1 มกราคม 2558

เรื่อง การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04061.198/210
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง การจัดประชุมสัมมนาวิชาการและมุทิตาจิตผู้บริหารฯ ที่ครบเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘(แก้ไข)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2868
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว2878
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง การปรับค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว2831
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ(เพิ่มเติม)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 297 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com