dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 6  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

คำเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 34159 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4035
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4033
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากการชาดการกุศล ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4027
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4028
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง การจัดทำงบประมาณราคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4025
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3999
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2557)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4022
ลงวันที่ 11 กันยายน 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4023
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4020
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4017
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งตรวจสอบข้อมูลเงินตกเบิก ว.21 ( นครพนม ) ประจำวันที่ 12 กันยายน 2557
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งตรวจสอบข้อมูลเงินตกเบิก ว.21 ( มุกดาหาร ) ประจำวันที่ 12 กันยายน 2557
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4012
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การบ้านนักเรียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3992
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง การประชุมสัมมนาจัดกิจกรรมค่ายอาเซียนสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐศาสตร์อาเซียน และอาเซียนศึกษา
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว3995
ลงวันที่ 11 กันยายน 2557

เรื่อง โครงการสงบนิ่งร่วมจิตต์อธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3986
ลงวันที่ 11 กันยายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวันรุ่นและเยาวชน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3985
ลงวันที่ 11 กันยายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสงบนิ่งร่วมจิตต์อธิฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3984
ลงวันที่ 11 กันยายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3982
ลงวันที่ 11 กันยายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ PTTEP Teenergy Camp
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3981
ลงวันที่ 11 กันยายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประวกดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 247 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com