dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

คำเตยอุปถัมภ์ จ.นครพนม
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 38253 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว1531
ลงวันที่ 9 เมษายน 2558

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1528
ลงวันที่ 9 เมษายน 2558

เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินงานระบบ e-studentloan ประจำปีการศึกษา 2557
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04061.203/181
ลงวันที่ 8 เมษายน 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
>ประเภท

สหราษฏร์รังสฤษดิ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04060.171/005
ลงวันที่ 8 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุม(กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาฯ)
>ประเภท

ปิยะมหาราชาลัย
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1513
ลงวันที่ 8 เมษายน 2558

เรื่อง ขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1509
ลงวันที่ 8 เมษายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1508
ลงวันที่ 8 เมษายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปีงบประมาณ 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1508
ลงวันที่ 8 เมษายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปีงบประมาณ 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1499
ลงวันที่ 7 เมษายน 2558

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1495
ลงวันที่ 7 เมษายน 2558

เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐฯ
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1491
ลงวันที่ 7 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งการโอนปลี่ยนแปลงการจัดสรร งปม.รายจ่าย ปี 2557 ครั้งที่ 405
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1478
ลงวันที่ 7 เมษายน 2558

เรื่อง ยกเลิกตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1479
ลงวันที่ 7 เมษายน 2558

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 6 เมษายน 2558

เรื่อง ขั้นตอนในการสมัคร TEPE Online
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04061.203/ว 046
ลงวันที่ 1 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรา
>ประเภท

สหราษฏร์รังสฤษดิ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04060.171/ว 004
ลงวันที่ 3 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุม
>ประเภท

ปิยะมหาราชาลัย
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1441
ลงวันที่ 2 เมษายน 2558

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1440
ลงวันที่ 2 เมษายน 2558

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1443
ลงวันที่ 2 เมษายน 2558

เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1425
ลงวันที่ 2 เมษายน 2558

เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๘
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 2 จากทั้งหมด 282 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com