dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

คำสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 36681 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว 1747
ลงวันที่ 24 เมษายน 2558

เรื่อง ผลการพิจารณาจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียน ปีการศึกษา 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/1717
ลงวันที่ 24 เมษายน 2558

เรื่อง รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงงานคุณธรรม ปี 2558
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/1688
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการทดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ 2558
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 1694
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมชื่นสวนราชการและการกำหยดรหัสตัวพยัญชนะประจำส่วนราชการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/1689
ลงวันที่ 22 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/1681
ลงวันที่ 21 เมษายน 2558

เรื่อง การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการของโรงเรียนวิถีพุทธ
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว1680
ลงวันที่ 21 เมษายน 2558

เรื่อง จัดฝึกอบรผู้บริหารต้นแบบ ครูต้นแบบเพื่อนเป็นวิทยากรแกนนำ e-CLIP
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 1678
ลงวันที่ 20 เมษายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ "WRG Thailand Championship 2015"
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 1675
ลงวันที่ 20 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) แ
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1674
ลงวันที่ 20 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1673
ลงวันที่ 20 เมษายน 2558

เรื่อง การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเยาวชน (ดอยหลวง) เชียงดาว
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1671
ลงวันที่ 20 เมษายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "PTT Inspiration 4 ปตท. สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ"
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1587
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม โดยวิธีพิเศษ มหาวิทยาลั
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1585
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1583
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์ และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1581
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการคมนาคมขนส่งทางน้ำ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1577
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องการขอพระราชทาน
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114.001/ว071
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง เชิญครูและนักเรียนเข้าร่วมสังเกตการณ์แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

มุกดาหาร
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1573
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง การแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ระดับประเท
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1571
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง การพิจารณาจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่พลาดโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึก
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 283 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com