dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

คำสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 37543 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว2214
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรม ท่องเที่ยว
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว2213
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การจัดงาน วิสาขบุชา
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 2212
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

เรื่อง เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนทุกรายการที่ได้รับจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในเดือน พค. 2558
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 2209
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุม
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 2208
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 2207
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 3"
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 2206
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอ
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 2203
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

เรื่อง เบิกค่ารักษาพยาบาล และขอเอกสารเพิ่มเติม เดือน พฤษภาคม 2558
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

เรื่อง เบิกค่าการศึกษาบุตร และขอเอกสารเพิ่มเติม เดือน พฤษภาคม 2558
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว2195
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2183
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

เรื่อง แจ้งยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว2181
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ตารางการส่งผลการจัดการเรียนการสอนของครูต้นแบบภายใต้โครงการวิจับและพัฒนา ฯ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2171
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การรายงานนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (แนบประกาศ)
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2171
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การรายงานนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนภาษาไทย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2170
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ขอมอบหนังสือคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนใหม่ 1 เล่ม
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2169
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2166
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การประเมินระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ประจำปี 2558 และประเมินโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่านและพัฒนาห้องส
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2147
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว2164
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

เรื่อง เสนอรายชื่อ ๑ ครูต้นแบบ และ ๑ เยาวชนตัวอย่างเพื่อรับมอบ "ตาราอวอร์ด" รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย "หั
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 289 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com