dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

คำสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 32779 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4738
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง เชิญชวนลูกเสือ - เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือเป็นคณะผู้แทนลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/4733
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว4721
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือราชการ
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/4720
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการและส่งครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยเข้าร่วมอบรม ครูภาษาไทยสู่อาเซียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว4656
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เรื่อง แจ้งให้ไปแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายสายผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4719
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/4707
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง การประชุมวิชาการ เรื่อง ปริทรรศ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 4
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4708
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรม มหกรรมการศึกษาเพื่อศีลธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4706
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4705
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประกาศการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.22 ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4688
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การโครงการทุนปริญญาตรี
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4687
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการทุนปริญญาตรี
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4679
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557

เรื่อง แจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรือง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4666
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เรื่อง กิจกรรมบูรณาการการออกกำลังกายชุดกายบริหารหน้าเสาธง
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4665
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เรื่อง การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4663
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประกาศ"การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น" ประจำปี 2556
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4662
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินการควบคุมภายนของหน่วยงาน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4657
ลงวันที่ 28 กันยายน 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กำชับหน่วยงานในการกำกับดูแล ตรวจสอบพื้นที่
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/2-2557-10
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เรื่อง เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เดือน ตุลาคม 2557 และขอเอกสารเพิ่มเติม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1-2557-10
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557

เรื่อง เบิกเงินค่าการศึกษาบุตร เดือน ตุลาคม 2557 และขอเอกสารเพิ่มเติม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 254 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com