dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

คำสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 38513 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว 3039
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 4 ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 3037
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เรื่อง อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว3034
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การสำรวจข้อมูลการได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ศธ04252/ว3032
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/3028
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เรื่อง อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/3027
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดในการขอใช้เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 3012
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 3011
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เรื่อง กฏระเบียบการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน สปป.ลาว
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 3010
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 3009
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เรื่อง รายงานการประชุม
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงาน UTQ ออนไลน์ ณ วันที่ 2 ก.ค.58
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 3005
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เรื่อง รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ในระบบ Data Management Center : D
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 3004
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ คร
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 3002
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

เรื่อง ขอทบทวนมติคณะ รมต. เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2994
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การอบรมการบริหารจัดการแหล่งความรู้ KM
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว2991
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาฯ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว2989
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรื่อง แจ้งเลื่อนประชุม
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว2985
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2981
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรื่อง แจ้งยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1:)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2980
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เรื่อง การประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่องการจัดการศึกษาเน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพตามแนวทางทักษะการ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 297 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com