dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

คำสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 29372 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/3138
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/3135
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอรายการสินค้าไม่ปลอดภัย
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/3137
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/3136
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/3132
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประชุมการวิจัยและพัฒนานวัตกรมเพื่อพัฒนาคุณาพการศึกษโรงเรียนในฝัน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/3131
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การสำรวจค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/3120
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การประชุมเชิงวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3113
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3101
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประกาศผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิมราชและมูลนิธิเปรมฯ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3083
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ข้อมูลรายบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3084
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ข้อมูลสถิติผู้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีเลื่อนวิทยฐานะ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3087
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกาาด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์ และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3077
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิ์สัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3076
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3075
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ตัวอย่างหน้าคำสั่ง ว 21 และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งผู้เข้าร่วมการอบรม
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3044
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรทบทวนวิชาลูกเสือ และงานแสดงมุท
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3046
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2557

เรื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3046
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2557

เรื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 236 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com