dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

คำสร้อยพิทยาสรรค์ จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 39604 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04060.169/590
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อครูเพื่อนำมาแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสิน
>ประเภท

ปลาปากวิทยา
จ.นครพนม


ที่ ศธ.04229.21/ว 4289
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว4290
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็น
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/4261
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2558

เรื่อง การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปี 2588
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558

เรื่อง เบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และขอเอกสารเพิ่มเติม เดือน สิงหาคม 2558
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558

เรื่อง เบิกสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร และขอเอกสารเพิ่มเติม เดือน สิงหาคม 2558
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/4239
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การคิดคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีการศึกษาชั้นเรียน
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4217
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวและเลี้ยงรับรองคณะนักกีฬา และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน 3 ประเ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4214
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/4200
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการนำคู่มือหลักสูตรอาเซียนสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียน
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4124
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เรื่อง การจัดโครงการประชุมสัมมนาสภานักเรียน "เครื่อข่ายสภานคร" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งตรวจสอบรายละเอียดค่าตอบแทนจ้างครู - นักการ ในโครงการต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 สิงหาคม
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 3828
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งท่ี่ 2)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4187
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ งบดำเนินงาน (พี่เลี้ยงเด็กพิการ)
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4151
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง ส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (เพิ่มเติม) การจัดการแข่งขันกีฬา (3ประเทศ 12จังหวัด/แขวง) เพื่อเชื่อมคว
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4112
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4178
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญติดตามชมรายการ "พระคุณที่สาม"
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4168
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๙
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว4163
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 4161
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง โครงการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สู่ค่านิยมคนไท
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 307 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com