dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 21781 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404114.128/พิเศษ
ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการความรู้คู่ความดี"
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

คำชะอีวิทยาคาร
จ.มุกดาหาร


ที่ ศธ.0411404229.21/ว4608
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557

เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4584
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นกลาง
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4583
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4582
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4577
ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งท
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4574
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4573
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557

เรื่อง การรับทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4572
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557

เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4567
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557

เรื่อง การรับรักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว4564
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาเพิ่มเติม
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4556
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557

เรื่อง เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4551
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557

เรื่อง โครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 พ.ศ.2558
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4552
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557

เรื่อง สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประม
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4553
ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2557

เรื่อง วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4547
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง ผลการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4544
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอเรียนเชิญแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 คนใหม่
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4540
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณปี 2558 รายการค่าเช่าบ้าน
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4532
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557

เรื่อง โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจเรียนดี แต่ขัดสนคุณท
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4531
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2557

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 253 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com