dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 20752 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4151
ลงวันที่ 21 กันยายน 2557

เรื่อง การใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4151
ลงวันที่ 21 กันยายน 2557

เรื่อง การใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4143
ลงวันที่ 19 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ ในงาน "เทียนส่องใจ"เนื่องในวันเ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว4141
ลงวันที่ 19 กันยายน 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ internet for all:
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 19 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งตรวจสอบข้อมูลเงินตกเบิก ว.21 ( นครพนม ) ประจำวันที่ 19 กันยายน 2557 ครั้งที่ 2
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 19 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งตรวจสอบข้อมูลเงินตกเบิก ว.21 ( มุกดาหาร ) ประจำวันที่ 19 กันยายน 2557 ครั้งที่ 2
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4127
ลงวันที่ 19 กันยายน 2557

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4126
ลงวันที่ 19 กันยายน 2557

เรื่อง โครงงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา(โรงเรียนวิถีพุทธ) ปี 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4121
ลงวันที่ 18 กันยายน 2557

เรื่อง โครวการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 17 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้ง งดบริการเบิกจ่ายเงิน One-Stop Service
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4104
ลงวันที่ 17 กันยายน 2557

เรื่อง ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4101
ลงวันที่ 17 กันยายน 2557

เรื่อง การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4103
ลงวันที่ 1 มกราคม 2557

เรื่อง แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4082
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง การติดตามผลการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4096
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น ด้านสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4089
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม (แก้ไขฉบับเดิม)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4093
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4092
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง การประกวดแข่งขันวงสตริงในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4091
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเลื่อนการจัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง, สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4089
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 247 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com