dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 5  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 21082 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 30 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้ง โอนเงินตกเบิก ว.21 (นครพนม) ประจำวันที่ 30 กันยายน 2557
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 30 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้ง โอนเงินตกเบิก ว.21 (มุกดาหาร) ประจำวันที่ 30 กันยายน 2557
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4291
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2557

เรื่อง จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4282
ลงวันที่ 30 กันยายน 2557

เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้างในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4247
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวโครงการยกระดับครูทั้งระบบ (จำนน 5,290 อัตรา) แก้ไข
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4265
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา ในรายการ"แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติและซูโดกุ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4264
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ( GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 28 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งโรงเรียนตรวจสอบ เลขบัญชีธนาคาร เงินตกเบิก ว.21(นครพนม) ประจำวันที่ 28 กันยายน 2557
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 28 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งโรงเรียนตรวจสอบ เลขบัญชีธนาคาร เงินตกเบิก ว.21(มุกดาหาร) ประจำวันที่ 28 กันยายน 2557
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1
ลงวันที่ 27 กันยายน 2557

เรื่อง ขอให้โรงเรียนส่งเอกสารการเบิกเงินค่าพาหนะนักเรียนในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 63
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4236
ลงวันที่ 27 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม (แก้ไข)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4247
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวโครงการยกระดับครูทั้งระบบ (จำนวน 5,290 อัตรา)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4246
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4245
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณปี พ.ศ.2558 โครงการคืนครูให้นักเรียน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4243
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคั
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4199
ลงวันที่ 24 กันยายน 2557

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4231
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4236
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง เชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404252./537
ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติงานเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

ธาตุพนม
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/57-09-33
ลงวันที่ 25 กันยายน 2557

เรื่อง แจ้งเบิกเงินค่าเช่าบ้าน เดือน กันยายน 2557
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 249 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com