dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 34019 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว 811
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 806
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล TOA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยฯ
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 783
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ ๖๑ พรรษา ๖๑
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/780
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกดษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/.
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ ฯ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งการแก้ไขรายงานผลการทดสอบ Pre O NET ชั้น ม.6 ใหม่
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนร่วมและการเรียนรวม
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/711
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งแก้ไขเดือนใหม่ เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/710
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง รายงานผลการสอบ Pre ONE ปีการศึกษา 2558
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/711
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/718
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง โครงการประกวดสื่อ นวัตกรรมดีเด่น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 707
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือชายแดน ประเทศลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 ปี
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 704
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมหิดลวิทย
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 678
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การส่งไฟล์ข้อมูลการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 677
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 675
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหานักเรียนใช้สารเสพติด
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว668
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/662
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/662
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเสนอรายชื่อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 8 กลุ่มสาระ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/659
ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 337 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com