dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 23970 ครั้ง

?AC?EI?E1N?E*IAO??OA X
a>>A??AC?EI? E?O1?E1N?E*IEe??I??eO1 ?Oea??3/4*e1?OeAN?aAeA?AN?

aAeAOE1N?E*I?eO?
 

?OAa>>O?E1N?E*IAO??OAa1?A3O?Oe?AO?aAeCaAea>>O?IN?a1AN?O
1.?AO??CO?Oe?*eIaA*eI??I?E1N?E*IEA*Ia?Aia1?
2.aA*I? Save Target as...

?Oe

aA*eI?

?O?

?OA>>?O?N?O

ที่ ศธ.04229.21/ว 372
ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรม
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 371
ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

เรื่อง การแอบอ้างโครงการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว370
ลงวันที่ 27 มกราคม 2557

เรื่อง การจัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ครูเพลงผู้สร้างตำนานบทกลอนและเพลงรัก ให้คนรู้จักนครพนม
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

เรื่อง แจ้งตรวจสอบรายละเอียดค่าตอบแทนจ้างครู-นักการ ในโครงการต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม 2558
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

เรื่อง เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เดือน มกราคม 2558 และขอเอกสารเพิ่มเติม
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

เรื่อง เบิกเงินค่าการศึกษาบุตร เดือน มกราคม 2558 และขอเอกสารเพิ่มเติม
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/368
ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 354
ลงวันที่ 27 มกราคม 2558

เรื่อง แจ้งประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษากองทุน 40 ปี มข.ฯ ประจำปีการศึกษา 2555 และประจำปี
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 349
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/ว 348
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง การขอรับสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ปีงบประมาณ 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/ว 346
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2557
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/ว 345
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2558
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/ว 344
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมกายบริหารหน้าเสาธง
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/ว 343
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง ประกาศคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/ว 191
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง การดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/ว 335
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง การจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/334
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง มอบหนังสือพลังเยาวชนพลังพลเมือง
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/ว 322
ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

เรื่อง ผลการประกวดระเบียบแถวยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/176
ลงวันที่ 16 มกราคม 2557

เรื่อง เชิญประชุม
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/123
ลงวันที่ 23 มกราคม 2558

เรื่อง รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินระวัติและผลงาน การรับสมัครคัดเลือกฯ รอง ผอ.สถาน
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


?OAN?aE??E1eO?Oe 1 ?O??Ne?EA? 269 E1eO

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com