dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 16776 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 1619
ลงวันที่ 24 เมษายน 2557

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนของมูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 1618
ลงวันที่ 23 เมษายน 2557

เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 1617
ลงวันที่ 23 เมษายน 2557

เรื่อง การประกวดโครงงานเกษตรในหัวข้อ "การอนุรักษ์ดิน" (KUBOTA Amart Kids)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1615
ลงวันที่ 23 เมษายน 2557

เรื่อง การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณะรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 1613
ลงวันที่ 23 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อแม่สู้ชีวิต และเสนอชื่อ "แม่ 100 ปี"
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1603
ลงวันที่ 23 เมษายน 2557

เรื่อง โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76จังหวัด/18 กลุ่ม
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/171
ลงวันที่ 23 เมษายน 2557

เรื่อง (แก้ไขเพิ่มเติม)แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1593
ลงวันที่ 23 เมษายน 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศลฯ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1592
ลงวันที่ 23 เมษายน 2557

เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1580
ลงวันที่ 21 เมษายน 2557

เรื่อง การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปี(SAR)ปีการศึกษา 2556
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว1575
ลงวันที่ 21 เมษายน 2557

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแพง
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/1568
ลงวันที่ 21 เมษายน 2557

เรื่อง การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1561
ลงวันที่ 21 เมษายน 2557

เรื่อง นิทรรศการโครงการ Eduzones Expo 2014 Future Focus ชี้ชัดอนาคต ครั้งที่ 11
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1560
ลงวันที่ 18 เมษายน 2557

เรื่อง การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและม
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 1536
ลงวันที่ 18 เมษายน 2557

เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เพื่อใช้ในการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1547
ลงวันที่ 18 เมษายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจำปะงบประมาณ พ.ศ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1453
ลงวันที่ 17 เมษายน 2557

เรื่อง การพิจารรษจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่พลาดโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1541
ลงวันที่ 17 เมษายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ Pertners in Learning Thailand Forum 2014 กิจกรรม ฯลฯ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1542
ลงวันที่ 17 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญถ่ายภาพทำเนียบบุคลากร
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/1528
ลงวันที่ 17 เมษายน 2557

เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 219 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com