dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 6  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 24729 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว 917
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งกำหนดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฏิหาริย์สู่ก
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 915
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง กิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 911
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดศิลปเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 10
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 910
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานหนังสั้นอโครงการพัฒนาพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 908
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 3"
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 905
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้นและขั้น
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 904
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ส่งโครงการประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 903
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญอบรมเพิ่มพูนทักษะการจัดกิจกรรม เรื่อง Free Being Me
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 902
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญหัวหน้าหมวดและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าค่ายต่างประเทศ
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 901
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ราคาเครื่องแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 898
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาครั้งที่ (๑ เมษายน ๒๕๕๘)(เพิ่มเติม)
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 897
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1)
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว887
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว886
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจฯ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว881
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การเตรีรยมรับเสด็จพระราชดำเนิน
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว879
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี ๒๕๕๘
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว876
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาวิชาการ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 874
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๗ ปี ๒๕๕๘
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 869
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การกรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 276 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com