dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 8  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 25592 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/1587
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม โดยวิธีพิเศษ มหาวิทยาลั
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว1585
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถภาษาอังกฤษของครูผู
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว1583
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์ และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 1581
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากการคมนาคมขนส่งทางน้ำ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว1577
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องการขอพระราชทาน
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114.001/ว071
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง เชิญครูและนักเรียนเข้าร่วมสังเกตการณ์แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

มุกดาหาร
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1573
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง การแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 ระดับประเท
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1571
ลงวันที่ 17 เมษายน 2558

เรื่อง การพิจารณาจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่พลาดโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึก
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1569
ลงวันที่ 16 เมษายน 2558

เรื่อง ซักซ้อมการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1564
ลงวันที่ 16 เมษายน 2558

เรื่อง ประกาศผลการประกวดโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1564
ลงวันที่ 16 เมษายน 2558

เรื่อง ประกาศผลการประกวดโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1560
ลงวันที่ 16 เมษายน 2558

เรื่อง การประชุมชี้แจงการขอรับบำนาญ บำเหน็จ ครูและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1554
ลงวันที่ 16 เมษายน 2558

เรื่อง การขอใช้เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2558
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1557
ลงวันที่ 16 เมษายน 2558

เรื่อง มาตราการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุค
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1553
ลงวันที่ 10 เมษายน 2558

เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคล
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1551
ลงวันที่ 10 เมษายน 2558

เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 ระดับประเทศ
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1548
ลงวันที่ 10 เมษายน 2558

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีนานาชาติ ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1539
ลงวันที่ 9 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1531
ลงวันที่ 9 เมษายน 2558

เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1528
ลงวันที่ 9 เมษายน 2558

เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินงานระบบ e-studentloan ประจำปีการศึกษา 2557
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 282 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com