dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 7  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 25335 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/ว 1397
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1415
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง การขอใช้เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2558
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1410
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558

เรื่อง ตัวอย่างคำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 1402
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ DMC
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1398
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558

เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมนา อบรม ณ ต่างประเทศ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1380
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2558

เรื่อง มอบหมายภารกิจการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1376
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558

เรื่อง นักเรียนขอรับทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ ๗ ปี ๒๕๕๘
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1375
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558

เรื่อง การส่งรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๗
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1373
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558

เรื่อง การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1351
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558

เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1341
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2558

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04114.001/062
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุม
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

มุกดาหาร
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1330
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง การรายงานผลการดำเนนิงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง ฯ
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1332
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558

เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์"
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1331
ลงวันที่ 1 มกราคม 2558

เรื่อง เชิญร่วมพิธีเปิด "กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์"
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1316
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุม
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/218
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งกำหนดการออกตรวจเยี่ยมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๒
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/218
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งกำหนดการออกตรวจเยี่ยมของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๒
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว1267
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งรายละเอีดกการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ (เพิ่มเติม)
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 280 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com