dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 9  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 20029 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/293
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/3129
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557

เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระร
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว3696
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลุกจ้างประจำ ครั้งที่ 2
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว3696
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลุกจ้างประจำ ครั้งที่ 2
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว3696
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลุกจ้างประจำ ครั้งที่ 2
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3746
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3736
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557

เรื่อง แข่งขัน"น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4"
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3731
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

เรื่อง ประกาศผลการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3730
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

เรื่อง ประกาศผลการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น และโรงเรียนรักษามาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3706
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้าน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/57-08-22
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

เรื่อง เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เดือน สิงหาคม 2557 และขอเอกสารเพิ่มเติม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/57-08-111
ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557

เรื่อง เบิกเงินค่าการศึกษาบุตร เดือน สิงหาคม 2557 และขอเอกสารเพิ่มเติม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404061.203/ว 106
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

สหราษฏร์รังสฤษดิ์
จ.นครพนม

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3690
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งศูนย์พัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3672
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานายทะเบียนวัดผลในการใช้โปรแกรม Students ๒๕๕๑ V.๓
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3670
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

เรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝนและโรคติดต่อจากต่างประเทศ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3669
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

เรื่อง โครงการรวมพลังขับเคลื่อนการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน(AC)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว3666
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

เรื่อง การขอใช้เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณพ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 2)
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3664
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

เรื่อง การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว3660
ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2557

เรื่อง การส่งเสริมค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 243 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com