dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 9  คน
 




 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 20173 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3844
ลงวันที่ 3 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมการเตรียการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 3 ประเทศ 12 จังหวัด/แขวง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3835
ลงวันที่ 3 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 255
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว3837
ลงวันที่ 2 กันยายน 2557

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3832
ลงวันที่ 2 กันยายน 2557

เรื่อง เชิญเป็นเกียรติพิธีเปิดประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนานายทะเบียนวัดผลในการใช้โปรแกรม Students 2551 v.3
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว3825
ลงวันที่ 2 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข22
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/พิเศษ
ลงวันที่ 2 กันยายน 2557

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 ผ่านระบบ DMC
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว3778
ลงวันที่ 1 กันยายน 2557

เรื่อง เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว3779
ลงวันที่ 1 กันยายน 2557

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูสอนศิลปะ ประจำปี 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว3776
ลงวันที่ 1 กันยายน 2557

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ครู" ประจำปี ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว3777
ลงวันที่ 1 กันยายน 2557

เรื่อง โครงการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3787
ลงวันที่ 1 กันยายน 2557

เรื่อง เชิญประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาสถานศึกษาในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 3782
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2557

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ผ่านระบบ DMC
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว3555
ลงวันที่ 1 กันยายน 2557

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/พิเศษ
ลงวันที่ 1 กันยายน 2557

เรื่อง การติดตามพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับสถานศึกษาในสังกัด
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว3714
ลงวันที่ 1 กันยายน 2557

เรื่อง โครงการ "ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/286
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557

เรื่อง รายชื่อโรงเรียนที่ขาดรายงานเรื่องข้อมูลสถิติผู้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/พิเศษ
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557

เรื่อง การรายงานข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC สิ้นปีการศึกษา 2556
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/293
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3129
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557

เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระร
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 244 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com