dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 1  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 24764 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/935
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สรรหาประชากรตอบแบบสอบถามออนไลน์
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับหนังสือการดำเนินการขยายผลตัวอย่างกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนใ
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/929
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว930
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558

เรื่อง การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว925
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558

เรื่อง สำรวจข้อมูลความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ - เก้าอี้
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว925
ลงวันที่ 1 มกราคม 2558

เรื่อง สำรวจข้อมูลความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ - เก้าอี้
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/923
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558

เรื่อง การขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว893
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558

เรื่อง แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 งบดำเนินงาน (ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า - ประปา)
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/922
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558

เรื่อง การประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/พิเศษ
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2558

เรื่อง การกรอกข้อมูลสภาพการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว813
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว816
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 917
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งกำหนดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฏิหาริย์สู่ก
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 915
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง กิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 911
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดศิลปเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 10
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 910
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานหนังสั้นอโครงการพัฒนาพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 908
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ 3"
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 905
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้นและขั้น
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 904
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ส่งโครงการประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 903
ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญอบรมเพิ่มพูนทักษะการจัดกิจกรรม เรื่อง Free Being Me
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 276 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com