dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 6  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 25908 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/1875
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/1876
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การประเมินโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่านพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 1862
ลงวันที่ 7 เมษายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 1861
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558

เรื่อง ประชุมสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2015"
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 1860
ลงวันที่ 7 เมษายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน และการเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานชุมชน"
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 1837
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

เรื่อง การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมครูต้นแบบเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ E-Clip
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1824
ลงวันที่ 30 เมษายน 2558

เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขต
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1825
ลงวันที่ 30 เมษายน 2558

เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและอัฎฐมีบูชา ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1794
ลงวันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง การจัดสรร ค่าตอบแทนนักการภารโรง
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1802
ลงวันที่ 30 เมษายน 2558

เรื่อง การโอนเงินอุดหนุน ค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า และประปา) งบประมาณปี 2557 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มี
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1822
ลงวันที่ 30 เมษายน 2558

เรื่อง การรักาาความปลอดภัยวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือน พฤษภาคม 2558
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1819
ลงวันที่ 30 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งยอดค้างชำระค่าแบบพิมพ์
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว1810
ลงวันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการปลูกฝังและปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตโดยใช้กลไกการศึกษาและศาสนาจังหวัดนครพนม
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 1812
ลงวันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ศธ 04252/ว 1802
ลงวันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง การโอนเงินอุดหนุน ค่าไฟฟ้า ประปา งปม.ปี 2557 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
>ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/1801
ลงวันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาราชการแทน
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/1798
ลงวันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง โครงงานประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/-
ลงวันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง โครงการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 284 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com