dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 7  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 27287 ครั้ง

 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.04229.21/5715
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 4 ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2903
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2908
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการจัดประเมินผลการเรียนรู้ 2558
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2901
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติวันภาษาไทยที่รัก ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2899
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 21
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2898
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียน (PISA)
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/2909
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

เรื่อง การรับสมัครโรงเรียนนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2911
ลงวันที่ 1 มกราคม 2558

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558) แก้ไขแนบท้ายคำสั่
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2916
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2911
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2558)
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2915
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง การจัดประชุมสัมมนาวิชาการและมุทิตาจิตผู้บริหารฯ ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2914
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอความอนุเกคราะให้นักศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2896
ลงวันที่ 1 มกราคม 2558

เรื่อง การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2868
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว2831
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ(เพิ่มเติม)
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว2831
ลงวันที่ 1 มกราคม 2558

เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว2881
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการรูบ้านประสบอัคคีภัย
>ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2872
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว 2865
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรื่อง ขอให้ส่งเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558
>ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.04229.21/ว2831
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558

เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 296 หน้า

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com