dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 24024 ครั้ง

?AC?EI?E1N?E*IAO??OA X
a>>A??AC?EI? E?O1?E1N?E*IEe??I??eO1 ?Oea??3/4*e1?OeAN?aAeA?AN?

aAeAOE1N?E*I?eO?
 

?OAa>>O?E1N?E*IAO??OAa1?A3O?Oe?AO?aAeCaAea>>O?IN?a1AN?O
1.?AO??CO?Oe?*eIaA*eI??I?E1N?E*IEA*Ia?Aia1?
2.aA*I? Save Target as...

?Oe

aA*eI?

?O?

?OA>>?O?N?O

ที่ ศธ.04229.21/ว449
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง สำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอน
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว449
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง สำรวจข้อมูลลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอน
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว 447
ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

เรื่อง ส่งบันทึกความเข้าใจการศึกษาร่วมฯ
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04229.21/ว385
ลงวันที่ 30 มกราคม 2558

เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
>ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/ว 422
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง แจ้งยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/ว 421
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชนกกระทรวงสาธารณสุ
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/ว 420
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/ว 418
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2557 ระดับภูมิภาค
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/ว 416
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/414
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่การสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/406
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด 3 ดี ประจำปี 2558
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/412
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง การดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/411
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง การประชุมคระกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
>ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/ว 407
ลงวันที่ 29 มกราคม 2558

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำการบันเทิงในกองลูกเสือ
>ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/389
ลงวันที่ 28 มกราคม 2558

เรื่อง มอบหนังสือแนะนำควรอ่านเพิ่มเติม วิชาประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/334
ลงวันที่ 28 มกราคม 2558

เรื่อง มอบหนังสือพลังเยาวชน พลังพลเมือง
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/388
ลงวันที่ 28 มกราคม 2558

เรื่อง มอบหนังสือ ศึก 9 ทัพ ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/389
ลงวันที่ 28 มกราคม 2558

เรื่อง มอบหนังสือแนะนำควรอ่านเพิ่มเติม วิชาประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

A?AN?aAeC

ที่ ศธ.04229.21/379
ลงวันที่ 28 มกราคม 2558

เรื่อง สหวิทยาเขต
>ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.04114.226/031
ลงวันที่ 28 มกราคม 2558

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเ
>ประเภท

คำสร้อยพิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

A?AN?aAeC

?OAN?aE??E1eO?Oe 1 ?O??Ne?EA? 270 E1eO

A???AN?-Ee?E1N?E*IAO??OA1/4eO1A???IO1a?IAia1c? 3/4N21Oa?A 1OAI?OEA ?eI1?O
?O/?A/aE1Ia1?/EI??OA a?A 081-3431047 EA*I IOaAAi
kornkham@hotmail.com