dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 6  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 23412 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/ว5509
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ฯ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5508
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557

เรื่อง ส่งโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ - เนตรนารี สหวิทยาเขตสงคราม ยาม อูน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว5498
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557

เรื่อง เสนอชื่อ "ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/5497
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557

เรื่อง หลักเกณฑ์ พรบ.การกลับไปเลือกรับบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว5487
ลงวันที่ 1 มกราคม 2557

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ .2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอน
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว5486
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณดครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบปร
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/5485
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2557

เรื่อง การดำเนินการขยายผลตัวอย่างกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5469
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5468
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังพฤติกรรมนักเรียนไม่เหมาะสม
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/5465
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง การรายงานผลการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.22 ประจำปี 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/5465
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง การรายงานผลการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.22 ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/5436
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญชมและขอรับการสนับสนุนบัตรชมกายกรรมซินเกียง จากสธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5457
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง การนำเข้าข้อมูลรายชื่อกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5453
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการแนะแนวหลักสูตรและรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีแบบโควต้า ประ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5452
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาปี 2558 Thailand Global Natural History Day
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5451
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอาเซียน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5449
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครพน
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5448
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2558
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5445
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557

เรื่อง การรับนักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5443
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557

เรื่อง ประกาศการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.22 ประจำปี 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 263 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com