dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 22901 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

การส่งแบบตอบรับการอบรมประชุมสัมมนาโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา (28 พฤศจิกายน 2557)
หากรายการนี้คงอยู่เกิน 5 วัน กรุณาส่งหนังสือฉบับนี้อีกครั้ง ไฟล์อาจมีปัญหา
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5145
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติทางเว็บไซต์
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5132
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การอบรมประชุมสัมมนาโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว5129
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุนักเรียนประสบภัยทางน้ำในโรงเรียน
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404061.203/1
ลงวันที่ 1 มกราคม 2557

เรื่อง โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ม.ต้น ม.ปลาย
ประเภท

สหราษฏร์รังสฤษดิ์
จ.นครพนม


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5108
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5015
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอเชิญร่ามงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5016
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404114.001/ว179
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ Mukdahan Math Test 2015
ประเภท

มุกดาหาร
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เดือน พฤศจิกายน 2557 และขอเอกสารเพิ่มเติม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง เบิกเงินค่าการศึกษาบุตร เดือน พฤศจิกายน 2557
ประเภท

งานการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว5063
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/5086
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5088
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5087
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดสวดมนต์หมู่ ฯ ทำนองสรภัญญะ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5085
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ฯ รุ่นที่ 7/2558
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว5079
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว5075
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การทดสอบ Per-O-Net ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 5076
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 ระดับโซนภูมิภาค
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว5072
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การอบรมประชุมสัมมนาโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4459
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ทุกชั้นตรา ประจำปี 2558
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 259 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com