dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 2  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 19072 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/3083
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ข้อมูลรายบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3084
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ข้อมูลสถิติผู้เข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีเลื่อนวิทยฐานะ
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3087
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกาาด้านการวัดผล ด้านบรรณารักษ์ และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3077
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิ์สัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ปีการศึกษา 2557
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3076
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3075
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3029
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ตัวอย่างหน้าคำสั่ง ว 21 และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งผู้เข้าร่วมการอบรม
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3044
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตรทบทวนวิชาลูกเสือ และงานแสดงมุท
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3046
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2557

เรื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3046
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2557

เรื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3046
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาต้องแสดงบัญชีรายจ่าย(บช.1) ตามประกาศฯ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3055
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอความร่วมมือสถานศึกษา "เรื่องการออกเยี่ยม บ้าน วัด โรงเรียน "
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3039
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ. เฉลิมพระเกียรติฯ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

เรื่อง เอกสารประกอบการอบรมเงินเดือน 19 ก.ค. 57
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3033
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2557

เรื่อง โครงการพัฒนาครูแนะแนวและแกนนำนักเรียน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนวอาชีพสู่การมีงานทำ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404114.236/ว197
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

หว้านใหญ่วิทยา
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/3021
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/-
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

เรื่อง เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบริหารบุคคล รายชื่อ โรงเรียนที่ยังหม่ส่งผู้เข้าร่วมอบรม โครงการเลื่อน
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 236 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com