dia_red.gif ทะเบียนหนังสือเข้า
dia_red.gif ลงรับหนังสือระบบอื่น
dia_red.gif ส่งหนังสือราชการ
dia_red.gif ทะเบียนหนังสือส่ง
dia_red.gif พิมพ์รายงาน
 


 

 

dia_red.gif แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
dia_red.gif วิธีการใช้งานเบื้องต้น
dia_red.gif การสร้างไฟล์ PDF

ขณะนี้มีคนออนไลน์ : 4  คน
 
 
คุณเข้าระบบในชื่อ

โชคชัยวิทยา จ.มุกดาหาร
จำนวนครั้งที่เข้าระบบ 20604 ครั้ง

ตรวจสอบหนังสือราชการ X
โปรดตรวจสอบ สถานะหนังสือส่งของท่าน ที่เขตพื้นที่ยังไม่ลงรับ

ไม่มีหนังสือค้าง
 

การเปิดหนังสือราชการในกรณีที่คลิกแล้วไม่เปิดอัตโนมัติ
1.คลิกขวาที่ชื่อเรื่องของหนังสือหรือไฟล์แนบ
2.เลือก Save Target as...

ที่

เรื่อง

จาก

การปฏิบัติ

ที่ ศธ.0411404229.21/4082
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง การติดตามผลการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4096
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น ด้านสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/4089
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม (แก้ไขฉบับเดิม)
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4093
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว4092
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง การประกวดแข่งขันวงสตริงในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4091
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเลื่อนการจัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง, สามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4089
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404114.095/09
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุม
ประเภท

อุดมวิทย์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/4081
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง ขอมอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม กาญจนกานท์ รวมบทกวีทองร่วมสมัย เล่ม 2
ประเภท

กลุ่มนิเทศฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4080
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาแด่ผู้เกษีรณอายุราชการ ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4073
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง การขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4072
ลงวันที่ 16 กันยายน 2557

เรื่อง การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4052
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง ขอทราบผลการดำเนินงานพร้อมงบประมาณที่ใช้สนองพระราชดำริ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 255
ประเภท

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4041
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง หารมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4043
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง ประกาศเกียรติคุ๘รครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4035
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557)
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404114.226/08
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุม
ประเภท
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]

คำสร้อยพิทยาสรรค์
จ.มุกดาหาร

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว 4033
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากการชาดการกุศล ประจำปี 2557
ประเภท

กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4028
ลงวันที่ 15 กันยายน 2557

เรื่อง การจัดทำงบประมาณราคาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประเภท

กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

ที่ ศธ.0411404229.21/ว4025
ลงวันที่ 12 กันยายน 2557

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-Training
ประเภท

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ลงรับแล้ว

กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 246 หน้า

ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดย นายอดิศร ก้อนคำ
ติ/ชม/เสนอแนะ/สอบถาม โทร 081-3431047 หรือ อีเมล์
kornkham@hotmail.com